Nowe zasady sprzedaży tradycyjnej, internetowej i telefonicznej w roku 2015

O szkoleniu

Cel szkolenia

Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta zmieniono zasady sprzedaży konsumenckiej. Problemy prawne rękojmi i gwarancji związane z zakupami dokonywanymi tradycyjnie, przez Internet oraz poza lokalem wymagają szeregu zmian w zakresie obowiązujących procedur, regulaminów oraz zasad postępowania z konsumentami. Wymagają one dobrego poznania nowych norm. Wynikają one z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Szkolenie przybliża też implementowaną dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE.

Adresaci szkolenia

  • osoby odpowiedzialne za organizację sprzedaży w przedsiębiorstwie
  • pracownicy działów handlowych
  • pracownicy działu obsługi klienta
  • call center
  • zarządzający przedsiębiorstwami handlowymi sprzedaży internetowej, telefonicznej i bezpośredniej

Program szkolenia

1. Umowa sprzedaży w obrocie profesjonalnym i konsumenckim: nowa  definicja konsumenta, treść i forma umowy, ogólne warunki umów, wzory umów i regulaminy, obowiązki sprzedawcy i kupującego, niedozwolone klauzule umowne przy sprzedaży konsumenckiej

2. Przedmiot umowy sprzedaży, cena w umowie sprzedaży, terminy płatności, jakość świadczenia sprzedawcy, skutki niewykonania i nienależytego wykonania umowy sprzedaży

3. Szczególne rodzaje sprzedaży, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa i sprzedaż na odległość, zakres zastosowania ustawy, obowiązki sprzedawcy, potwierdzenie zawarcia umowy

4. Niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, wady rzeczy, rękojmia i gwarancja w obrocie gospodarczym, brak właściwości rzeczy jako przesłanka wady fizycznej, znaczenie dokumentów gwarancyjnych, atestów certyfikatów, niekompletność rzeczy

5. Znaczenie publicznych zapewnień producenta i innych osób co do właściwości towaru (sprzedaż wg. próbki lub wzoru), nieprawidłowość w zamontowaniu i uruchomieniu rzeczy jako wada fizyczna

6. Dopuszczalność i zakres umownych modyfikacji odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową, terminy do zbadania rzeczy i zawiadomienia o wadzie,  skutki podstępnego zatajenia wady przez sprzedawcę i zapewnienia, że wady nie istnieją, reklamacje

7. Roszczenia o obniżenie ceny, odstąpienie od umowy i jego skutki, częściowe zużycie rzeczy,  wymiana rzeczy wadliwej na wolną od wad, sposób i termin wymiany, naprawa rzeczy, sposób naprawy, żądanie demontażu rzeczy i ponownego jej zamontowania, skutki niewykonania tych czynności przez sprzedawcę, zwłoka sprzedawcy z odebraniem wadliwej rzeczy od kupującego

8. Koszty naprawy, wymiany, demontażu, ponownego montażu, terminy wygaśnięcia uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową, regres sprzedawcy wobec dostawcy wadliwego towaru

9. Znaczenie obniżenia ceny  w akcji promocyjnej i wyprzedaży, dopuszczalność wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności sprzedawcy w obrocie konsumenckim

10. Rękojmia, czy gwarancja – pierwszeństwo, korzyść dla kupującego, krzyżowanie się uprawnień z niezgodności towaru z umową i gwarancji, skutki wyboru reżimu odpowiedzialności, koszty realizacji uprawnień w ramach gwarancji, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny

11. Odstąpienie od umowy – termin do odstąpienia, forma odstąpienia, formularze odstąpienia od umowy, obowiązki sprzedawcy, koszty związane ze zwrotem zakupionej rzeczy, sposób zwrotu pieniędzy przez sprzedawcę, obowiązki kupującego w zakresie zwrotu rzeczy, skutki nadmiernego zużycia rzeczy przez kupującego, brak prawa do odstąpienia od umowy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY