Mobbing i dyskryminacja w prawie pracy

Program szkolenia

1. Przyczyny, rodzaje i istota mobbingu

  • pochodzenie i znaczenie terminu
  • podstawowe regulacje prawne
  • skala zjawiska w Polsce oraz innych krajach UE
  • stosowanie definicji w praktyce – najczęstsze problemy

2. Działania mobbingowe oraz ich skutki w sferze prawnej i psychologicznej

3. Obowiązki pracodawcy w zakresie wprowadzenia polityki antymobbingowej

  • praktyka tworzenia polityki antymobbingowej
  • jak wprowadzić w zakładzie politykę antymobbingową

4. Odpowiedzialność prawna mobbera

5. Ciężar dowodu w sprawach z zakresu mobbingu

6. Dyskryminacja w miejscu pracy oraz na poziomie kwalifikacji kandydatów na pracowników

  • zjawisko oraz definicja dyskryminacji w kodeksie pracy. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia
  • orzecznictwo sądów w zakresie dyskryminacji
  • sposoby zapobiegania dyskryminacji
  • postępowania sądowe w sprawach o dyskryminację

7. Postępowanie sądowe w sprawach o mobbing i polubowne metody rozwiązania konfliktu

8. Poglądy Państwowej Inspekcji Pracy dotyczące problematyki mobbingu

9. Omówienie przykładów mobbingu i dyskryminacji – dyskusja

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY