Menedżer na kryzys

O szkoleniu

Cel szkolenia
Przygotowanie kadr zarzadzajacych do wdrożenia kompleksowego systemu zarzadzania należnosciami handlowymi, koniecznego wobec narastającego kryzysu na rynkach finansowych i związanych z tym nowych zagrożeń.

Adresaci szkolenia

  • dyrektorzy
  • kierownicy i pracownicy działow handlowych oraz działów finansowo -księgowych
  • członkowie zarządów odpowiedzialni za sprzedaż i rachunkowość
  • radcy prawni
  • pracownicy działów prawnych

Program szkolenia

Dzień I

1. Potrzeba stosowania zabezpieczeń w działalności przedsiębiorstw. Pojecie ryzyka. Podziały ryzyk. Proces zarządzania ryzykiem. Określenie celów zarządzania ryzykiem. Polityka podejścia do ryzyka. Identyfikacja ryzyka. Ocena ryzyka. Sterowanie ryzykiem. Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka

2. Zabezpieczanie ryzyka dotyczącego przedmiotu transakcji. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie od kradzieży. Ubezpieczenie w transporcie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Inne ubezpieczenia. Praktyczne uwagi dotyczące ubezpieczeń.

3. Identyfikacja ryzyka niewywiązania się strony transakcji z zobowiązań. Zagrożenia integralności fizycznej i psychicznej. Działania przestępcze strony. Oportunizm i jego konsekwencje. Lekkomyślność w działaniu.  Zdarzenia losowe.

4. Ocena ryzyka udzielenia kredytu kupieckiego. Mapa ryzyka dla naszego przedsiębiorstwa. Rozmiar zdarzenia. Częstość zdarzeń. Granica akceptacji. Selekcja odbiorców pod katem formy prawnej. Selekcja odbiorców pod kątem standingu ekonomicznego. Praktyczne uwagi na temat oceny ryzyka podmiotowego.

5. Zagrożenia wynikające z rozciągnięcia czasowego transakcji. Złożenie oferty. List intencyjny. Umowa przedwstępna. Umowa zadatkowa. Umowa sprzedaży. Przejście posiadania rzeczy i ryzyko jej utraty. Gwarancja i rękojmia.

Dzień II

6. Charakterystyka zabezpieczeń osobistych. Weksel (historia, istota, weksel trasowany). Zobowiązanie wekslowe. Funkcje weksla. Forma weksla. Weksel „in blanco” oraz deklaracja wekslowa. Dochodzenie roszczeń z weksla. Utrata weksla. Poręczenie cywilnoprawne. Prawa i obowiązki poręczyciela.

7. Zabezpieczenia rzeczowe i ich charakterystyka. Zastaw cywilnoprawny. Przedmiot zastawu. Powstanie zastawu. Prawa i obowiązki zastawnika i zastawcy. Zastaw rejestrowy. Krąg uprawnionych do ustanowienie zastawu rejestrowego. Sposób ustanowienia. Przedmiot zastawu rejestrowego. Zaspokojenie wierzytelność z przedmiotu zastawu rejestrowego. Rejestr zastawów.

8. Hipoteka. Powstanie hipoteki. Rodzaje hipoteki ze względu na sposób powstawania. Szczególne postaci hipoteki. Zaspokojenie wierzyciela hipotecznego Dobrowolne poddanie się egzekucji. Wygaśnięcie hipoteki. Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przewłaszczenie na zabezpieczenie rzeczy ruchomej.  Dopuszczalność przewłaszczenia nieruchomości.

9. Instytucjonalne zabezpieczenia transakcji. Gwarancje instytucji finansowych. Gwarancje bankowe. Podziały gwarancji bankowych.  Forma gwarancji bankowej. Gwarancje ubezpieczeniowe – podobieństwa i odrębności. Rachunek powierniczy. Istota rachunku powierniczego. Ochrona interesów powierzającego. Czek potwierdzony.

10. Umowa portfelowa ubezpieczenia należności handlowych. Warunki zawarcia umowy portfelowej. System zarządzania należnościami. Dotychczasowa szkodowość. Wyznaczenie limitów kredytu kupieckiego i terminów płatności. Procedura upominawcza. Zgłoszenie szkody. Warunki wypłaty odszkodowania. Prawa regresowe. Umowa portfelowa, jako uzupełnienie factoringu.

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY