Międzynarodowe Standardy Rachunkowości – ujęcie kompleksowe (6 dni)

O szkoleniu

 1. Celem szkolenia jest szczegółowe i praktyczne przybliżenie problematyki rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
  Podejście do tematu jest kompleksowe oraz opatrzone licznymi przykładami.
 2. Podczas szkolenia zostaną omówione również różnice w ujęciach bilansowym według polskiego i międzynarodowego prawa.
 3. Szkolenie przeznaczone jest dla służb księgowych, jak również innych osób zajmujących się rozliczeniami księgowymi w firmie.
 4. W module dla osób początkujących szczegółowo omawiane są zagadnienia, które osoby już pracujące w oparciu o międzynarodowe standardy – być może dobrze znają. Może on również dla tych osób stanowić cenną powtórkę.
 5. Szkolenie przewidziane jest jako całość z możliwością udziału uczestników w poszczególnych modułach, z tym, że w minimum dwóch modułach uczestnik winien brać udział.
 6. Udział we wszystkich trzech modułach daje pełną wiedzę i stanowi kompleksowe podejście do tematu.

Program szkolenia

Moduł I dla początkujących (2 dni szkoleniowe)

 1. Wstęp do MSR / MSSF
  • założenia koncepcyjne stosowania MSSF
  • standard dla małych i średnich przedsiębiorstw – ogólne informacje
  • obowiązkowe i fakultatywne stosowanie MSSF
  • jak skutecznie wprowadzić MSSF?
 2. MSR 1 – prezentacja sprawozdań finansowych po zmianach
  • cel sporządzania sprawozdań finansowych
  • podstawowe zasady rachunkowości międzynarodowej
  • zasady wyceny, w tym dyskontowanie w praktyce
  • elementy sprawozdania finansowego ze szczególnym uwzględnieniem zestawienia innych całkowitych dochodów
 3. MSR 34 – śródroczna sprawozdawczość
  • zakres stosowania standardu
  • regulacje rodzime dotyczące śródrocznej sprawozdawczości
  • okresy porównywalne
  • interpretacja 10 KIMSF „Śródroczne sprawozdania a utrata wartości aktywów”
 4. MSSF 8 – segmenty działalności
  • trudności z rozpoznaniem segmentu i właściwym dopasowaniem systemu finansowo-księgowego dla sprawozdawczości wg segmentów działalności
  • progi ilościowe
  • minimalny zakres ujawnień
 5. MSR 8 – zasady rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
  • omówienie istotnych różnic do rodzimych regulacji
 6. MSR 10 – zdarzenia następujące po dacie bilansu
  • zdarzenia powodujące wprowadzenie korekt w sprawozdaniu finansowym (przykładowe korekty)
  • zdarzenia podlegające ujawnieniu w informacji dodatkowej
  • data zatwierdzenia sprawozdań finansowych do publikacji (różnice do regulacji obowiązujących w Polsce)
 7. MSR 12 – wstęp do odroczonego opodatkowania
  • praktyczne aspekty obliczania podatku odroczonego
  • przykład na obliczenie odroczonego opodatkowania
  • ujmowanie pasywów i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
 8. MSR 16 – rzeczowe aktywa trwałe
  • początkowe ujęcie składnika rzeczowych aktywów trwałych na dzień nabycia lub wytworzenia
  • zasady wyceny na dzień bilansowy
  • przeszacowanie aktywów trwałych
  • amortyzacja – cel, okres i metody, aktualizacja długości okresu użytkowania
  • wartość końcowa (rezydualna)
  • komponentyzacja środków trwałych (tzw. "Rachunkowości komponentów")
  • interpretacja KIMSF 18 „Aktywa otrzymane od kontrahentów”
 9. MSR 23 – koszty finansowania zewnętrznego
  • ostatnie zmiany w zapisach standardu
  • argumenty za i przeciw kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego ujawnianie informacji
 10. MSSF 1 – zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  • retrospektywne i prospektywne podejście do zmian zasad rachunkowości w związku z przejściem na MSSF
  • zwolnienia w retrospektywnym stosowaniu MSSF na dzień przejścia
  • przykład praktyczny zastosowania MSR / MSSF po raz pierwszy w tym korekty w obszarze rzeczowych aktywów trwałych oraz przykładowa prezentacja korekt w informacji dodatkowej

Moduł II dla średniozaawansowanych (2 dni szkoleniowe)

 1. MSR 16 – rzeczowe aktywa trwałe – w skrócie (podsumowanie najistotniejszych zagadnień)
 2. MSR 17 – leasing
  • rodzaje umów leasingowych, kryteria kwalifikacji umowy do leasingu finansowego, różnice do regulacji rodzimych
  • przykład praktyczny (określenie wartości początkowej, amortyzacji, podziału raty leasingowej, odroczonego opodatkowania)
  • leasing operacyjny SKI-15
 3. MSR 40 – nieruchomości inwestycyjne
  • początkowe ujęcie nieruchomości inwestycyjnych
  • kolejne wyceny na dzień bilansowy
  • reklasyfikacja nieruchomości inwestycyjnej
  • przykład praktyczny wskazujący na ryzyka w związku z decyzjami w zakresie inwestowania w nieruchomości
 4. MSR 38 – wartości niematerialne
  • zdefiniowanie wartości niematerialnych - kryterium identyfikowalności, kontrola
  • początkowe ujęcie składnika wartości niematerialnych na dzień nabycia
  • kolejne wyceny na dzień bilansowy
  • prace badawcze i rozwojowe
  • interpretacja SKI-32 Wartości niematerialne – koszt witryny internetowej
 5. MSR 36 – utrata wartości aktywów
  • rozpoznawanie aktywa pod kątem utraty wartości
  • odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - zasady tworzenia i odwracania
 6. MSSF 5 – aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży i działalność zaniechana
  • klasyfikacja długoterminowego składnika aktywów (lub grupy do zbycia) jako przeznaczony do sprzedaży
  • prezentacja działalności zaniechanej (ujawnianie informacji w rachunku zysków i strat)
 7. MSR 2 – zapasy
  • wycena zapasów na bieżąco w ciągu roku oraz na koniec roku
  • koszt wytworzenia a niewykorzystane moce produkcyjne
 8. MSR 18 – przychody
  • transakcje i zdarzenia powodujące powstanie przychodów
  • określanie poziomu przychodów
  • interpretacja KIMSF 13 „Programy lojalnościowe klientów”
 9. MSR 20 – dotacje
  • rozpoznanie dotacji do aktywów oraz dotacji do przychodów
  • spłaty dotacji rządowych
 10. MSR 11 – umowy o budowę
  • zasady ustalania oraz ujmowania przychodów i kosztów kontraktów budowlanych
  • określanie stanu zaawansowania kontraktu
  • interpretacja KIMSF 12 „Umowy o świadczenia usług koncesjonowanych”
  • interpretacja KIMSF 15 „Umowy o budowę nieruchomości”
 11. MSR 37 – rezerwy, zobowiązania i aktywa warunkowe
  • rezerwy – istota, ujęcie w księgach, wycena, stopnie prawdopodobieństwa
  • ujawnianie w informacji dodatkowej zobowiązań warunkowych i aktywów warunkowych
 12. MSSF 2 – płatności regulowane akcjami
  • sposoby i daty wyceny, formy płatności
  • omówienie podstawowych zasad prezentacji
  • interpretacja KIMSF 11 „Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach własnych”
  • interpretacja KIMSF 17 „Dystrybucja aktywów niepieniężnych na rzecz właścicieli”

Moduł III dla zaawansowanych (2 dni szkoleniowe)

 1. MSR 7 – rachunek przepływów pieniężnych
  • sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych w praktyce (metoda pośrednia, bezpośrednia)
  • interpretacja poziomu przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności
 2. MSR 21 – skutki zmian kursów wymiany walut obcych
  • źródła powstania różnic kursowych
  • sprawozdania finansowe jednostek zagranicznych
  • zasady wyceny transakcji w walutach obcych wg MSR, przeliczanie na walutę prezentacji
 3. MSR 19 – świadczenia pracownicze
  • krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  • świadczenia po okresie zatrudnienia
  • programy określonych składek, programy określonych świadczeń (ujmowanie i rozliczenia)
  • przykład praktyczny zastosowania programu lojalnościowego
 4. MSR 24 – ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych
  • identyfikowanie podmiotów powiązanych
  • problematyka zniekształcenia informacji w sprawozdaniu finansowym, w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi
  • wymagane ujawniania informacji na temat podmiotów powiązanych w sprawozdaniu finansowym
 5. MSSF 3 – łączenie przedsiębiorstw po zmianach
  • proces łączenia przedsiębiorstw: określenie nabywcy, daty nabycia, ceny przejęcia
  • wycena przejmowanych aktywów
  • ustalenie wartości firmy
 6. Sprawozdania finansowe grup kapitałowych MSR 27, MSR 28 oraz MSR 31 – udziały we wspólnych przedsięwzięciach po zmianach
  • wprowadzenie do tematyki sprawozdań skonsolidowanych
  • metody konsolidacji
  • praktyczne przykłady wybranych korekt konsolidacyjnych
  • omówienie podstaw z zakresu tzw. wspólnych przedsięwzięć
 7. Instrumenty finansowe (MSR 32, MSR 39, MSSF 7)
  • określenie kategorii instrumentu finansowego w dniu nabycia lub powstania
  • zasady wyceny na dzień bilansowy
  • problemy dotyczące ujmowania instrumentów pochodnych i innych instrumentów finansowych
  • omówienie ostatnich zmian w zakresie instrumentów finansowych
  • MSSF 9 – jakie zmiany nas czekają?
  • interpretacja KIMSF 9 „Powtórna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych”
  • Interpretacja KIMSF 16 „Zabezpieczanie inwestycji netto w jednostce zagranicznej”
  • przykłady praktyczne
  • omówienie podstawowych błędów
 8. MSR 33 – zysk przypadający na jedną akcję
  • rozwodniony zysk na jedną akcję
  • znaczenie pojęcia "rozwodnienie"
  • sposoby wyliczania zysku przypadającego na 1 akcję
 9. Dalsze wybrane interpretacje komitetu ds. interpretacji międzynarodowej sprawozdawczości finansowej
 10. Test końcowy

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY