Zamknięcie roku 2017

ujęcie bilansowe i podatkowe

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Łódź (zobacz inne kursy z tego miasta)
Termin: 2017-11-09 — 2017-11-10 Zobacz inne terminy tego kursu.
Cena: 990 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

Program

Część bilansowa

1. Zmiany w ustawie o rachunkowości – czy i jaki mają wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2016

2. Nowości i zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości i stanowiskach wydanych przez Komitet Standardów Rachunkowości

3. Formalno-prawne wymogi związane ze sprawozdaniem finansowym - odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe – obowiązki księgowego i kierownika jednostki. Zatwierdzanie i upublicznianie sprawozdania finansowego

4. Determinanty  dobrze sporządzonego sprawozdania finansowego

 • prace przygotowawcze
 • kompletność dokumentacji
 • kontrola sald w poszczególnych grupach kont
 • inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym dla poszczególnych kategorii aktywów i pasywów
 • wycena aktywów i pasywów w tym: dopuszczalne uproszczenia

5. Waga i rozumienie założenia  kontynuacji działania  oraz zasady ostrożnej wyceny jako podwaliny sprawozdania finansowego

6. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych

 • jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie
 • składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego
 • roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek
 • roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro
 • roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek

7. Sprawozdanie z działalności – zakres i zasady sporządzania, z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości nr 9

8. Wybrane zagadnienia rachunkowości: leasing, różnice kursowe, inwestycje w nieruchomości i aktywa finansowe, kontrakty długoterminowe, odroczony podatek dochodowy, zmiany zasad (polityki) rachunkowości,  wartości szacunkowe i zdarzenia po dacie bilansu

9. Badanie sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta - kiedy jest obowiązek, jaki jest cel badania i jak  przygotować  sprawozdanie i księgi do badania 

10. Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniu finansowym

Część podatkowa

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

   1. Ogólne obowiązki związane z zamknięciem roku, sprawozdawczość podatkowa

 •  Podatnicy CIT obowiązani do złożenia rocznego rozliczenia podatku
 •  Podmioty zwolnione podmiotowo – zwolnienie a obowiązek złożenia zeznania
 •  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe
 •  Rok podatkowy i termin złożenia zeznania
 •  Przychody wyłączone z opodatkowania – niepodlegające ustawie
 •  Przychody nieuwzględniane w rozliczeniu rocznym ze względu na wyłączenie przedmiotowe
 •  Formularze zeznań rocznych i inne dokumentacje; ewidencje rachunkowe jako podstawa do sporządzenia zeznania
 •  Przekazanie sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu badającego oraz innych dokumentów
 •  Obowiązki płatników po zakończeniu roku podatkowego

2. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych , przykłady rozliczania mediów, usług budowlanych, refaktur

 •  Moment powstania przychodów (przychody z działalności gospodarczej, wydanie rzeczy, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata) z uwzględnieniem zasad rozliczania korekt faktur sprzedaży
 •  Katalog przychodów i wyłączenia
 •  Przychody wyrażone w walucie obcej, kurs przeliczeniowy przy dostawie towarów, wykonaniu usługi, wystawieniu faktury
 •  Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne , kiedy wykazać przychód? Na przykładach świadczeń otrzymywanych od kontrahentów, wspólników
 •  Umorzone zobowiązania i przedawnione należności, kiedy wykazać koszt podatkowy a kiedy przychód podatkowy z uwzględnieniem dokonywanych odpisów aktualizujących

3. Koszty uzyskania przychodu

 •  Koszty uzyskania przychodu, w tym koszty na przełomie lat podatkowych
 •  Definicja kosztów uzyskania przychodu i zasady dokumentowania kosztów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 roku
 •  Koszty bezpośrednie i pośrednie na przykładach
 •  Koszty wytworzenia – ujęcie podatkowe, kiedy zwiększamy wartość początkową środka trwałego w aspekcie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych podatkowo
 •  Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 •  Samochody w firmie – nieodpłatne korzystanie, użyczenie, kilometrówka, leasing
 •  Koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie sądów oraz Interpretacjach podatkowych
 •  Amortyzacja podatkowa i rozliczanie dotacji, leasing operacyjny i finansowy jako koszt podatkowy
 •  Różnice kursowe
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe w rozliczeniach podatkowych
 •     Odliczenia od dochodu i podatku – dywidendy od jednostek powiązanych, nowa ulga na innowacje od 2017 roku i inne
  • straty z lat ubiegłych, zasady rozliczania i przedawnienia
  • darowizny, jak dokumentować?
  • podatek zapłacony za granicą, przykłady rozliczenia z polskim organem podatkowym, obowiązki w zakresie rozliczenia zagranicznych spółek kontrolowanych

4. Zryczałtowany podatek dochodowy tzw. podatek u źródła, kiedy podatnik występuje w roli płatnika?

5. Dywidendy, licencje, odsetki itp. Istotne zmiany od 2017 roku w możliwości stosowania zwolnienia z poboru podatku

6. Obliczenie podatku- stawka podatku i odliczenia od dochodu

7. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ordynacji Podatkowej

II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku podatkowego

2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT

 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Kasa rejestrująca - paragony

3. Odliczanie podatku naliczonego

 • Zasady ogólne
 • Zasady szczególne
 • Kiedy nie możemy odliczyć podatku VAT
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

4. Roczna korekta podatku naliczonego

 • podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji
 • ustalenie proporcji, ustalenie prewspółczynnika
 • korekta majątku trwałego na przykładzie samochodu i budynku
 • skutki korekty rocznej dla podatku dochodowego

5. Zmiany w branży ubezpieczeniowej od 1 lipca 2017 roku w zakresie stawki VAT

6. Raportowanie wyciągów bankowych - omówienie planowanych zmian

7. Split payment od 1 kwietnia 2018 roku, zasady i stosowanie

8. Najnowsze orzecznictwo oraz wybrane interpretacje

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu podatków

Doradca Podatkowy

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Specjalizacja

Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych, rachunkowości oraz przekształceniach form organizacyjno-prawnych.

Doświadczenie zawodowe

Wiedza i doświadczenie to ponad 7-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych.

Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT jak i materiałów na kursy dla administracji podatkowej organizowanej przez Ministerstwo Finansów.

Opinie o wykładowcy

Opinia:

Szkolenie przygotowane i przeprowadzone profesjonalnie. Informacje przekazane obrazowo, poparte dodatkowymi materiałami. Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie

Agnieszka Dziwińska
Helden Helt & Fischer

Opinia:

Szkolenie na wysokim poziomie, spełniające wszelkie oczekiwania. Zajęcia dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta. Dużym plusem jest możliwość uzyskania obszernych konsultacji wg potrzeb Klienta.

Alicja Pląsek
Biuro Rachunkowe Alicja Pląsek

Opinia:

Szkolenie świetnie zorganizowane. Wykładowca poruszał tematy najbardziej aktualne i praktyczne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Ekspert Instytutu z zakresu rachunkowości

Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, Dyplomowany Księgowy, Biegły Rewident

od 2004 – członek Krajowej Izby Biegłych Rewidentów
od 2004 – członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
od 2016 – biegły sądowy z zakresu rachunkowości

Doświadczenie zawodowe
 • w badaniu jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 • z zakresu połączeń, podziałów, przekształceń, opiniowania aportów – przygotowywanie opinii i ekspertyz na zlecenie sądów gospodarczych
 • w przeprowadzaniu przeglądów jednostek gospodarczych w tym spółek Skarbu Państwa, spółek celowych gmin i urzędów marszałkowskich
 • w zakresie wdrażania systemów informacyjnych rachunkowości
 • w prowadzeniu ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych
 • w zakresie audytowania projektów finansowanych ze środków budżetu państwa oraz środków unijnych
 • w zakresie audytowania projektów inwestycyjnych

od 2009 - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • współpraca z Komisją Egzaminacyjną przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów (autor pytań z zakresu rachunkowości i kontroli wewnętrznej na egzaminach dla biegłych rewidentów)

od 2009 - Krajowa Izba Doradców Podatkowych

 • prowadzenie szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków dla doradców podatkowych

od 2009 - członek zarządu Kancelarii Biegłych Rewidentów

od 2005 - wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

 • prowadzenie wykładów i ćwiczeń na kierunku rachunkowość i finanse z zakresu m.in: auditingu, międzynarodowych standardów rewizji finansowej, audytu zamówień publicznych, audytu finansowego, kontroli wewnętrznej, zintegrowanego systemu kontroli wewnętrznej, procedur kontroli podatkowej i skarbowej, kontroli podatkowej, zaawansowanej rachunkowości i rachunkowości w małym i średnim przedsiębiorstwie, rachunkowości komputerowej
  - prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych z zakresu m.in: auditingu, kontroli wewnętrznej, outsourcingu usług księgowych, etyki, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

od 2004 - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • członek Zarządu
 • członek Komisji Egzaminacyjnej w zakresie certyfikacji zawodu księgowego (autor pytań egzaminacyjnych)
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń obligatoryjnych dla biegłych rewidentów na terenie całego kraju
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości dla służb finansowo-księgowych
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duża wiedza osoby prowadzącej, kompetentna. Zawsze udzielała odpowiedzi na zadawane pytania. Materiał szkoleniowy przygotowany w 100%, zawierał wszystkie zmiany i wyczerpujące informacje

Opinia:

Szkolenie bardzo profesjonalne

Alina Żukrowska
Lotos Kolej

Opinia:

Szkolenie merytoryczne, wykładowca bardzo dobrze przygotowany

Genowefa Szymańska
Lotos Kolej

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w kusie jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 14 dni roboczych przed kursem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: kursu, materiałów, przerw kawowych. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na kurs, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie kursu

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania kursu najpóźniej 7 dni roboczych przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić kursu. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 990 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY