Kontrola projektów

Program szkolenia

1. System kontroli projektów unijnych

 • Rodzaj kontroli
 • Uprawnienia kontrolującego i kontrolowanego
 • Instytucje uprawnione do kontroli

2. Zasady prawidłowej realizacji projektów a kontrola

 • Zasady sprawozdawczości i finansowania
 • Wytyczne kwalifikowalności wydatków
 • Obowiązki beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie projektu a kontrola projektu
 • Jak przygotować się do kontroli

3. Zakres kontroli

 • Zgodność projektu z harmonogramem rzeczowo-finansowym
 • Zgodność realizowanego projektu z pozostałą dokumentacją (wniosek aplikacyjny, umowa o dofinansowanie itp.)
 • Zasady przechowywania i archiwizacji dokumentacji projektowej
 • Zgodność stanu faktycznego z wnioskiem o płatność
 • Zgodność projektu z polityką równych szans
 • Poprawność procedur udzielania zamówień publicznych (zgodność z PZP, zgodność z zasadą konkurencyjności)
 • Kwalifikowalność wydatków
 • Prawidłowość i zgodność dokumentacji finansowej
 • Ochrona danych osobowych

4. Psychologia i etyka w pracy kontrolera

 • Umiejętność zadawania pytań a ilość i jakość uzyskiwanych informacji
 • Zakłócenia w komunikacji i metody ich eliminowania
 • Sztuka prowadzenia rozmów
 • Etyka kontrolera

5. Wykryte nieprawidłowości

 • Rodzaje nieprawidłowości
 • Tryb informowania o nieprawidłowościach
 • Audyt wewnętrzny
 • Audyt zewnętrzny
 • Podsumowanie szkolenia

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY