Konsolidacja sprawozdań finansowych, połączenia przedsięwzięć, podmioty powiązane

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program szkolenia

1. Konsolidacja sprawozdań finansowych oraz połączenia jednostek gospodarczych (MSSF 3, MSSF 10) w tym: definicja kontroli, istota połączeń jednostek gospodarczych, charakterystyka sprawozdania skonsolidowanego, metoda konsolidacji pełna, zasady wyceny aktywów i pasywów objętych konsolidacją, zwolnienia ze sporządzania sprawozdań skonsolidowanych, cena przejęcia, warunkowa cena przejęcia, odroczona cena przejęcia, aktyw i zobowiązania podlegające osobnej prezentacji (aktywa z tytułu ubezpieczenia, listy klientów itp.), nieruchomości w sprawozdaniu skonsolidowanym, warunkowe aktywa i zobowiązania, koszty związane z nabyciem jednostki zależnej, wartość firmy i zysk z okazjonalnego nabycia, utrata wartości firmy, procedura konsolidacyjna, podatek odroczony w sprawozdaniu skonsolidowanym, konsolidacja wybranych transakcji dokonywanych w ramach grupy kapitałowej, etapowe nabycie jednostki zależnej, zbycie jednostki zależnej, połączenia odwrotne, połączenia jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą – przykłady

2. MSR 28 – Inwestycje wyceniane metodą praw własności: zastosowanie metody praw własności oraz MSSF 11. Wspólne ustalenia umowne: rodzaje współkontroli, charakterystyka i przykłady


3. MSR 24 – Ujawnienie informacji na temat podmiotów powiązanych w tym: definicja podmiotów powiązanych, rodzaje powiązań, transakcje podlegające ujawnieniu – przykłady


4. MSSF 12 – Ujawnienia informacji dotyczących udziału w innych jednostkach – przyklady

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY