Specjalista ds. podatku dochodowego

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w kompleksowym kursie podatków dochodowych, podczas którego w przystępny i praktyczny sposób zostaną omówione istotne zagadnienia z zakresu podatku CIT i PIT. Kurs adresujemy do wszystkich osób które planują związać swoją przyszłość zawodową z pracą w działach podatkowych firm jak również do wszelkich osób obecnie zajmujących się księgowością i podatkami, które chcą podnieść swoje kwalifikacje oraz wiedzę i umiejętności. Zaletą kursu jest kompleksowe omówienie szerokiego spektrum zagadnień potrzebnych we właściwym rozliczeniu podatków CIT i PIT, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych stanowisk organów podatkowych i sądów administracyjnych.
Uczestnicy kursu otrzymują rozbudowane materiały szkoleniowe oraz pakiet praktycznych wzorów dokumentów (edytowalnych) potrzebnych w bieżącej pracy działu księgowości (tzw. „podkładki księgowe”). Zagadnienia kursowe zostaną omówione w praktyczny sposób (częste posługiwanie się tzw. „studium przypadków”) przy jednoczesnym uwzględnieniu potrzeb uczestników kursu o różnym poziomie doświadczenia w pracy w dziele księgowości.

Program szkolenia

CIT

1. Zagadnienia ogólne w podatku CIT

 • zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT
 • zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy
 • rok podatkowy
 • przedmiot i podstawa opodatkowania

2. Przychody w podatku CIT

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej
 • korekta przychodów; wstecz czy na bieżąco
 • bony, premie pieniężne i rabaty w CIT
 • nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej i skutki dla spółki
 • przychód z tytułu różnic kursowych

3. Koszty uzyskania przychodów w podatku CIT: rodzaje kosztów i praktyczne zagadnienia związane z korektą kosztów podatkowych

 • związek pomiędzy przychodem a wydatkiem niezbędny dla ujęcia kosztu w rachunku podatkowym
 • dokumentowanie wydatków i szczególna rola tzw. „podkładek księgowych”
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • koszty pośrednie dotyczące okresu dłuższego niż rok
 • zasady dotyczące korekty kosztów bezpośrednich oraz pośrednich
 • nowe zasady zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (zapłata za środek trwały lub wartość niematerialną i prawną jako warunek uznania odpisu za koszt, zwiększenie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych w miesiącu zapłaty itp.
 • „częściowa płatność” bądź płatność w ratach a korekta kosztów
 • jak skonstruować umowy z kontrahentami, aby przepisy o obowiązkowej korekcie kosztów (art. 15b ustawy o PDOP) nie znalazły zastosowania? – rola aneksów do już istniejących umów
 • Odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów - praktyczne przykłady i najnowsze orzecznictwo

CIT

1. Różnice kursowe w kosztach podatkowych (metoda podatkowa)

 • katalog przypadków, kiedy powstają podatkowe różnice kursowe
 • kurs faktycznie zastosowany

2. Koszty pracownicze w podatku CIT

 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników
 • nagrody roczne, kwartalne, miesięczne, okolicznościowe
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody, telefony, wydatki na zakwaterowanie, ubezpieczenie OC dla członków zarządu, kształcenie i podnoszenie kwalifikacji)
 • diety i inne należności za czas podróży służbowej (z uwzględnieniem zmian od marca 2013 r.)
 • wydatki związane z dojazdem do pracy i miejsca wykonywania pracy
 • działalność socjalna pracodawcy

3. Wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów

 • kiedy wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu
 • wymagane dokumenty (podkładki księgowe) do spisania wierzytelności w koszty
 • moment spisania wierzytelności nieściągalnych w koszty uzyskania przychodu

4. Reklama i reprezentacja a koszty uzyskania przychodów (z uwzględnieniem najnowszych poglądów Ministra Finansów)

 • jak rozróżnić reklamę od reprezentacji?
 • korzystne stanowisko MF w sprawie posiłków z kontrahentami – jak zastosować je w praktyce?
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych
 • upominki dla kontrahentów
 • wyżywienie w trakcie konferencji i szkoleń produktowych
 • poczęstunki dla kontrahentów (np. podczas targów)
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo rekreacyjnych dla kontrahentów
 • kartki świąteczne dla kontrahentów (z logo, bez logo)
 • organizacja konferencji i szkoleń o charakterze reklamowym i instruktażowym
 • sponsoring zawodów sportowych
 • rola dowodów wykonania usług niematerialnych (np. promocyjnych, doradczych) w celu zaliczenia tych wydatków do kosztów podatkowych
 • sprzedaż premiowa, programy lojalnościowe, problematyka premii pieniężnych oraz rabaty potransakcyjne
 • istota regulaminu sprzedaży premiowej – jak go napisać?
 • ryzyka związane ze sprzedażą premiową,
 • nieodpłatne świadczenia na rzecz kontrahentów a ryzyko reprezentacji

CIT / PIT

1. Amortyzacja w CIT

 • definicja wartości niematerialnych i prawnych (WniP) - autorskie i pokrewne prawa majątkowe, licencje, know-how, firma, koszty prac rozwojowych
 • inwestycje w obcych środkach trwałych
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
 • likwidacja inwestycji - kontrowersje wokół pojęcia fizycznej likwidacji inwestycji
 • ulepszenie a remont środków trwałych – zagadnienia praktyczne i praca na dokumentach
 • istota remontu jako działań przywracających pierwotną użytkowość środka trwałego
 • metody amortyzacji i stawki amortyzacyjne (metoda liniowa, metoda degresywna,odpisy jednorazowe, stawki indywidualne, używane środki trwałe, ulepszone środki trwałe
 • czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu - skutki podatkowe
 • udostępnienie środków trwałych kontrahentowi w celu wspólnej realizacji kontraktu - skutki podatkowe
 • klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) w praktyce

2. Leasing operacyjny i finansowy, najem, użyczenie i dzierżawa na gruncie CIT

3. Samochód w działalności gospodarczej: wydatki w kosztach uzyskania przychodów

4. Podatek u źródła na gruncie ustawy o CIT

 • istota podatku u źródła (WHT) i wzrost liczby kontroli podatkowych związanych obowiązkami wynikającymi z przepisów o podatku u źródła
 • specyfika certyfikatu rezydencji jako dokumentu pozwalającego na wyłączenie stosowania przepisów polskich ustaw podatkowych
 • szeroki katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła
 • opodatkowanie odsetek, należności licencyjnych i dywidend
 • kontrowersyjne orzecznictwo i wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem u źródła nabycia za granicą usług badania rynku, przetwarzania danych, zarządzania i kontroli oraz gwarancji i poręczeń
 • usługi prawne, doradcze, reklamowe nabywane za granicą
 • zakup biletów lotniczych a podatek u źródła
 • polska firma jako płatnik podatku u źródła – szczególne obowiązki informacyjne, deklaracje CIT-10Z, informacje IFT, terminy i sposób wypełniania dokumentów

5. Kto podlega pod ustawę o PIT?

6. Moment uzyskania przychodów – regulacje ogólne i szczególne

7. Przychody niepodlegające opodatkowaniu PIT

8. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą

 • rezydencja podatkowa
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy – znaczenie dla celów PIT
 • zmienne miejsce pobytu, zmiana rezydencji
 • metody unikania podwójnego opodatkowania

9. Działalność wykonywana osobiście jako źródło przychodów w podatku PIT

 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany, a przychód należny
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście

10. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

11. Kapitały pieniężne a PIT

PIT

1. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów na gruncie PIT

 • najem jako część działalności gospodarczej
 • najem prywatny – definicja, sposoby opodatkowania
 • moment uzyskania przychodu

2. Zbycie nieruchomości jako źródło przychodów na gruncie PIT

 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • nieruchomość włączona do majątku małżonków
 • ustalenie wysokości przychodu
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje
 • zamiana nieruchomości
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości

3. Wspólne rozliczenie podatku PIT

 • dochody małoletnich dzieci
 • dochody dziecka pełnoletniego
 • wspólne rozliczanie podatku przez małżonków
 • wspólne rozliczanie małżonków, a podatek liniowy
 • rozliczanie osoby samotnie wychowującej dziecko
 • konkubinat a ulga
 • omówienie praktycznych przykładów

4. Prawa majątkowe jako źródło przychodów w PIT

 • prawa autorskie
 • zbycie udziałów spółki
 • przeniesienie prawa do znaku towarowego

5. Pozarolnicza działalność gospodarcza jako odrębne źródło przychodów

6. Koszty uzyskania przychodów w PIT (analogicznie do ustawy o CIT, zatem omawiane będą jedynie odrębne uregulowania, aby nie powtarzać zbieżnej tematyki)

7. Stosunek pracy a PIT

 • moment otrzymania przychodu
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – konsekwencje w podatku PIT
 • świadczenia dodatkowe, abonamenty medyczne, karnety sportowe
 • odprawy i odszkodowania w ramach stosunku pracy
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, zaliczki na podatek
 • pracodawca jako płatnik podatku PIT – obowiązki i uprawnienia

8. Podróże służbowe a PIT

 • nieudokumentowane wydatki a zwrot wydatków z tytułu podróży służbowej (m. in. zagadnienie wręczania napiwków podczas zagranicznych podróży służbowych)
 • wydatki związane z przejazdem autostradą oraz parkingiem
 • wyżywienie w ramach usługi hotelowej
 • zwrot kosztów leczenia podczas zagranicznej podróży służbowej (rola kart EKUZ)
 • określenie diet w kwotach wyższych niż wynikające z przepisów prawa
 • zwrot pracownikom faktycznie poniesionych przez nich wydatków na wyżywienie według rachunków
 • zwrot kosztów noclegów w wysokości przekraczającej limity ustalone przepisami prawa
 • sfinansowanie ubezpieczeń, wiz bądź szczepień pracowników wyjeżdżających poza granice RP – skutki podatkowe na gruncie ustaw o PDOP i PDOF
 • kierowcy i przedstawiciele handlowi – zasady opodatkowania świadczeń z tytułu podróży
 • menedżerów, właścicieli firm, członków zarządu, rad nadzorczych i komisji rewizyjnych
 • używanie przez pracowników samochodów prywatnych w jazdach miejscowych i podróżach służbowych np.

9. Zaliczki na podatek PIT

 • terminy i wysokość zaliczek z tytułu działalności gospodarczej
 • zaliczki kwartalne – możliwość wyboru
 • zaliczki ze stosunku pracy
 • możliwość ograniczenia zaliczki na podatek

10. Zeznania roczne

 • typy zeznań rocznych i terminy na ich złożenie
 • rozliczenie rocznych zeznań przez płatników
 • korygowanie rocznych zeznań
 • nadpłata w podatku dochodowym
 • ulgi w PIT

11. Zwolnienia w podatku PIT – omówienie pełnego katalogu zwolnień

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY