Klasyczne i innowacyjne instrumenty pochodne w zabezpieczeniu ryzyka biznesowego

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie.

Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Matematyki finansowej
 • Zarządzania ryzykiem
 • Inżynierii finansowej
 • Klasycznych instrumentów pochodnych
 • Innowacyjnych instrumentów pochodnych  

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Rynku finansowego i kapitałowego
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie
 • Form i metod zabezpieczenia przed ryzykiem

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny inżynierii finansowej
 • wzrost kompetencji w zakresie klasycznych oraz innowacyjnych instrumentów pochodnych
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności analizy, oceny i wyceny instrumentów pochodnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami inwestowania, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Korzyści dla firmy

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez eliminację bądź minimalizowanie ryzyka do poziomu akceptowalności
 • zwiększenia wartości firmy poprzez umiejętne zabezpieczanie biznesu przed różnego typu ryzykami
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metodyka szkolenia

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów
 • prezentacji
 • dyskusji grupy
 • analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Zmienna wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie i dyskontowanie proste
 • Oprocentowanie i dyskontowanie złożone
 • Kapitalizacja
 • Strumienie płatności
 • Przykłady praktyczne

2. Zarządzanie ryzykiem

 • Pojęcie ryzyka
 • Rodzaje ryzyka
 • Zarządzanie i optymalizacja ryzyka
 • Strategie zabezpieczania przed ryzykiem
 • Przykłady praktyczne

DZIEŃ II

1. Inżynieria finansowa

 • Rynek finansowy
 • Charakterystyka instrumentów pochodnych
 • Typowe transakcje terminowe
 • Transakcje terminowe
 • Kontrakty opcyjne
 • Transakcje zamiany strumienie pieniężnych
 • Przykłady praktyczne

2. Klasyczne instrumenty pochodne

 • Towarowe
 • Rynkowe
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej
 • Zabezpieczenie przed ryzykiem indeksowym
 • Kredytowe
 • Przykłady praktyczne

DZIEŃ III

1. Innowacyjne instrumenty pochodne

 • Katastrofowe (katastroficzne)
 • Pogodowe o charakterze niekatastroficznym
 • Przykłady praktyczne

2. Opcje realne

 • Charakterystyka opcji rzeczywistych
 • Rodzaje opcji realnych
 • Przykłady projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem opcji realnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY