Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących

2 dni

Informacje ogólne

Miejscowość: Katowice
Termin: 2017-12-14 — 2017-12-15 Zobacz inne terminy tego szkolenia.
Cena: 890 PLN + 23% VAT
Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat ukończenia szkolenia.

O szkoleniu

Dwudniowe warsztaty "Zasady naliczania i rozliczania wynagrodzeń dla początkujących" dedykowane są osobom rozpoczynającym pracę w działach rozliczeń pracowników. Podczas zajęć Uczestnik dowiaduje się jak poprawnie ustalać wynagrodzenie w umowach o pracę, prowadzić dokumentację płacową i prawidłowo obliczać pensję pracownika w ujęciu składkowo-podatkowym w różnych sytuacjach. W sposób przystępny i praktyczny uzyskuje wiedzę o składnikach wynagrodzeń i zasiłkach oraz o sposobie ich obliczania. Materiały szkoleniowe z licznymi przykładami stanowią doskonałe uzupełnienie i niezbędnik również po zakończeniu warsztatów.

Program

Dzień pierwszy

1. Określanie wynagrodzenia w umowie o pracę

 • Wynagrodzenie a Kodeks pracy, przepisy wykonawcze i branżowe
 • Sposób określania wynagrodzenia w umowie o pracę – właściwe zapisy
 • Termin wypłaty
 • Forma wypłaty – gotówka, przelew, deklaracja pracownika
 • Regulamin wynagradzania – tworzenie, zmiana i przejrzystość przepisów wewnętrznych

2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika

 • Sposób obliczania kwoty netto
 • Obciążenia składkowe
 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Składka zdrowotna a zaliczka na podatek dochodowy – obniżanie składki do wysokości zaliczki
 • Koszty uzyskania przychodów
 • Kwota wolna od podatku
 • Pełne koszty wynagrodzeń
 • Zasady zaokrąglania

3. Prowadzenie dokumentacji płacowej

 • Lista płac
 • Kartoteki wynagrodzeń
 • Paski wynagrodzeń, RMUA
 • Pozostała dokumentacja
 • Okres przechowywania

4. Przychody korzystające ze zwolnienia ze składek – omówienie i zestawienie tabelaryczne

5. Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania – omówienie i zestawienie tabelaryczne

6. Minimalne wynagrodzenie za pracę

 • Składniki wliczane do minimalnej pensji
 • Wynagrodzenie minimalne na przełomie roku kalendarzowego
 • Zmiana stawki na przełomie roku a składki ZUS, zaliczka i zasiłek
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia a zmiana warunków wynagradzania
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce miesięcznej
 • Dopełnienie do minimalnego wynagrodzenia przy stawce godzinowej
 • Świadczenia, których wysokość regulowana jest minimalnym wynagrodzeniem

7. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia

 • Wynagrodzenie zasadnicze
 • Wynagrodzenie chorobowe – zasady ustalania i rozliczania na liście płac
 • Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy – obliczanie podstawy
 • Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – obliczanie podstawy
 • Wynagrodzenie za pracę nadliczbową – obliczanie normalnego wynagrodzenia i dodatków
 • Dodatek za pracę w porze nocnej – obliczanie dodatku lub ryczałtu za pracę w porze nocnej
 • Wynagrodzenie za dyżur – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Wynagrodzenie za czas przestoju – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Wynagrodzenie za pracę wadliwie wykonaną – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odprawa emerytalna lub rentowa – obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odprawa pośmiertna – uprawnieni, obowiązek wypłaty i obliczanie
 • Odszkodowania z tytułu zatrudnienia

Dzień drugi

1. Fakultatywne składniki wynagrodzenia

 • Możliwość kreowania polityki płac w zakładach pracy 
 • Premie i nagrody – trudności związane z niewłaściwym definiowaniem premii i nagród

2. Świadczenia chorobowe

 • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej
 • Okres wyczekiwania – świadczenia chorobowe objęte okresem wyczekiwania
 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek macierzyński
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Świadczenie rehabilitacyjne
 • Zasiłek wyrównawczy
 • Zasiłki w razie wypadku w pracy lub w drodze lub z pracy

3. Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń pracowników

4. Ustalanie wynagrodzenia za część miesiąca

 • gdy pracownik rozpoczyna lub kończy pracę w danym miesiącu
 • w przypadku wystąpienia choroby
 • w przypadku wystąpienia innej nieobecności
 • w przypadku wystąpienia choroby i innej nieobecności

5. Rozliczenie składkowo-podatkowe w miesiącu wystąpienia choroby

 • wynagrodzenie za pracę i wynagrodzenie chorobowe
 • wynagrodzenie za pracę i zasiłki chorobowe
 • wynagrodzenie chorobowe i zasiłki

6. Właściwe stosowanie kosztów uzyskania przychodów i ulgi

 • gdy pracownik zatrudniony jest w dwóch zakładach pracy
 • na dwie umowy u jednego płatnika
 • po ustaniu zatrudnienia
 • gdy pracownik osiąga niskie wynagrodzenie

7. Potrącenia z wynagrodzeń

 • kwoty wolne od potrąceń sądowo-administracyjnych
 • kwoty wolne od potrąceń dobrowolnych
 • limity potrąceń
 • obowiązki płatników wobec organów administracyjnych

Prowadzący

Ekspert Instytutu z zakresu wynagrodzeń

Doświadczenie zawodowe

Redaktor merytoryczny w Wydawnictwie C.H. Beck (od 2009)

 • Koordynowanie prac poradni prawnej portalu www.ekspertkadrowy.pl w zakresie tematyki płacowej, ubezpieczeniowej i podatkowej
 • Zlecanie i redagowanie tekstów na portal www.ekspertkadrowy.pl – nowości, porad prawych, kompleksowych opracowań
 • Współpraca w zakresie rozwoju produktów on-line
 • Odpowiedzialność merytoryczna za teksty i narzędzia o tematyce wynagrodzeń (m.in. kalkulatory, wskaźniki) i koordynowanie prac aktualizacyjnych
 • Współpraca z redakcjami poradników drukowanych w zakresie doboru tematów do zestawów, ich zamawiania i redagowania tekstów
 • Doradztwo merytoryczne dla redaktorów w zakresie przygotowania publikacji
 • Przygotowywanie koncepcji i redakcji książek
 • Działalność autorska, w tym pisanie artykułów, opinii i odpowiedzi na zagadnienia kadrowo-płacowe;
 • Działalność wydawnicza – koncepcje, nadzór i koordynacja procesu wydawniczego literatury biznesowej i prawniczej.
Wybrane publikacje

Publikacje książkowe

 • "Lista płac w praktyce. Odpowiedzi na najtrudniejsze pytania" - Warszawa 2012, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania drugiego wydania)
 • "Potrącenia z wynagrodzeń na liście płac. Praktyczny poradnik" - Warszawa 2013, Wyd. C.H.Beck (obecnie w trakcie przygotowania trzeciego wydania)
 • "Rozliczanie zasiłków na liście płac" - w przygotowaniu na styczeń 2014, Wyd. C.H.Beck

Artykuły w prasie i Internecie

Tematyka:

 • Wynagrodzenia w samorządach
 • Wynagrodzenia w oświacie
 • Wynagrodzenia w firmie
 • Potrącenia z wynagrodzeń
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Rozliczanie podróży służbowych
 • Zasiłki w razie choroby i macierzyństwa

W publikacjach:

 • www.ekspertbeck.pl
 • Płace pracowników sfery budżetowej. Przewodnik po wynagrodzeniach i świadczeniach pieniężnych
 • Ubezpieczenia społeczne. Serwis płatnika składek
 • Teczka kadrowca w jednostce budżetowej. Wzory dokumentów z wyjaśnieniami
 • Kadry. Serwis spraw pracowniczych
Opinie o wykładowcy

Opinia:

Duża wiedza prowadzącego, pełny profesjonalizm i komunikatywność

Grażyna Klimkowicz
Polska Spółka Gazownictwa

Opinia:

Doskonale przygotowane i przeprowadzone szkolenie. Ogromna wiedza merytoryczna prowadzącej. Duża przyjemność uczestniczenia w takim szkoleniu. Plusem ilość uczestników

Jolanta Chmielewska
ACS Słuchmed

Opinia:

Szkolenie było prowadzone w taki sposób i z taką znajomością tematu, że chciałoby się kontynuować je przez kolejne dni i wciąż byłoby mało

Katarzyna Konopacka
IKEA Industry Poland

Przeczytaj więcej opinii o wykładowcy

Harmonogram

09.45 - 10.00 - rejestracja uczestników, czas na poranną kawę i ciasteczka
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.15 - szkolenie
13.15 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie

Miejsce szkolenia podajemy w potwierdzeniach udziału w szkoleniu, które wysyłamy do Państwa faksem lub e-mailem. Zawsze jest to centrum miasta (za wyjątkiem szkoleń wyjazdowych).

Warunki uczestnictwa

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia.

Karta zgłoszenia ma formę umowy zawartej pomiędzy firmą zgłaszającą a Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o.

W przypadku nie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa 3 dni robocze przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.

Opłata za uczestnictwo obejmuje koszty: szkolenia, materiałów, przerw kawowych oraz obiadów. Cena nie zawiera kosztów: noclegu, przejazdu oraz parkingu.

Warunki rezygnacji

Rezygnacja musi nastąpić w formie pisemnej (faksem) najpóźniej na 7 (14 dla szkoleń wyjazdowych) dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym lub niestawienie się na szkolenie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.

Odwołanie szkolenia

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania szkolenia najpóźniej 3 dni robocze przed jego terminem, z przyczyn niezależnych od niego
 • zmiany terminu zajęć jeśli wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł poprowadzić szkolenia. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie.

Zamówienie

Cena: 890 PLN + 23% VAT
Pobierz formularz zamówienia

zapisz program na dysku (*.pdf)

Kontakt


tel.: +48 22 403 40 94
biuro@ad.edu.pl

Szkolenie wewnętrzne

Powyższe szkolenie możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY