Kalkulacje finansowe

O szkoleniu

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Zarządzania płynnością i rentownością
 • finansowej oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • finansowej oceny ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Amortyzacji środków trwałych
 • Wyceny papierów wartościowych rynku finansowego oraz szacowania  instrumentów pochodnych

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych w oparciu o metodologicznie poprawne narzędzia
 • Sporządzania harmonogramów spłaty kredytów
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie

Metoda

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Podstawowe zagadnienia (wprowadzenie)

 • Procent prosty i składany
 • Dyskonto proste i składane
 • Kapitalizacja prosta i złożona
 • Kapitalizacja ciągła

2. Kalkulacja wartości pieniądza w czasie (przykłady)

 • Wartość przyszła pieniądza w czasie
  • Oprocentowanie proste
  • Oprocentowanie składane (złożone)
 • Wartość obecna pieniądza w czasie
  • Dyskontowanie proste                                                                                                                                          
  • Dyskontowanie składane (złożone)
 • Kapitalizacja odsetek                                                                                                                                               
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa

3. Strumienie płatności - cash flows (przykłady)

 • Strumienie różnych przepływów gotówkowych
  • Wartość obecna strumienia pieniędzy
  • Wartość przyszła strumienia pieniędzy
 • Strumienie równych płatności
 • Rachunek rent

DZIEŃ II

4. Amortyzacja spłaty kredytów (przykłady)

 • Kalkulacje spłaty kredytu                                                                                                                                                
 • Efektywny koszt kredytu                                                                                                                                                  
 • Kalkulacje opłat leasingowych

5. Rachunek efektywności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych (przykłady)

 • Statyczne oceny projektów inwestycyjnych
 • Dynamiczne metody analizy przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Ryzyko w decyzjach rozwojowych

6. Metody amortyzacji środków trwałych (przykłady)

 • Metoda liniowa
 • Metoda przyspieszonej amortyzacji

DZIEŃ III

7. Wycena papierów wartościowych rynku pieniężnego (przykłady)

 • Wycena weksli
 • Wycena bonów skarbowych
 • Wycena certyfikatów depozytowych

8. Wycena papierów wartościowych rynku kapitałowego (przykłady)

 • Wycena wierzytelnościowych papierów wartościowych
 • Wycena udziałowych papierów wartościowych
 • Zarządzanie portfelem obligacji i portfelem akcji

9. Wycena instrumentów pochodnych (przykłady)

 • Podstawowe pojęcia
 • Wycena transakcji terminowych forward i futures                                                                                            
 • Wycena kontraktów opcyjnych                                                                                                                                
 • Wycena transakcji zamiany strumieni pieniężnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY