Jak ograniczyć osobistą odpowiedzialność materialną członków organów spółki kapitałowej oraz kadry zarządzającej?

Jak ograniczyć osobistą odpowiedzialność materialną członków organów spółki kapitałowej oraz kadry zarządzającej?

O szkoleniu

Cel szkolenia
Praktyczne przedstawienie metod ograniczenia odpowiedzialności materialnej członków organów spółek z o.o i akcyjnych jak również innych osób biorących udział w podejmowaniu decyzji. Wskazanie metodyki zarządzania zagrożeniami, jakie wynikają z uczestnictwa w procesie kierowania przedsiębiorstwem.

Adresaci szkolenia

 • członkowie
  • zarządów
  • rad nadzorczych
  • komisji rewizyjnych
 • prokurenci
 • dyrektorzy
 • radcy prawni spółek kapitałowych
 • pracownicy działów prawnych
 • likwidatorzy

Program szkolenia

1. Ryzyko w zarządzaniu

 • Dozwolone ryzyko gospodarcze
 • Współczesne wymogi dotyczące podejścia do ryzyka w zarządzaniu różnymi podmiotami rynkowymi
 • Zarządzanie ryzykiem. Metody sterowania ryzykiem
 • Ubezpieczenia, jako szczególna metoda transferu ryzyka

2. Błąd, jako wyraz czynnika ludzkiego w zarządzaniu

 • Działanie w warunkach niepewności
 • Dysonans poznawczy decydenta
 • Błąd w procesie decyzyjnym

3. Delikt prawa cywilnego

 • Zasady powstawania odpowiedzialności cywilnej
 • Zdarzenia, z którymi ustawa wiąże obowiązek naprawienia szkody z mienia prywatnego członka organu
 • Najważniejsze normy prawa handlowego, z którymi ustawa łączy odpowiedzialność. Inne przepisy prawa, z których wynika odpowiedzialność zarządzającego
 • Poziom zawinienia zarządzającego
 • Pojęcie szkody. Rozmiar szkody

4. Umowne zwolnienie z odpowiedzialności

 • Tworzenie funduszy celowych
 • Istota i konstrukcja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządzających ( D&O)
 • Ubezpieczenie D&O, jako ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
 • Ubezpieczenie D&O jako zawarte na cudzy rachunek
 • Czyste straty finansowe, jako przedmiot ubezpieczenia D&O

5. Definicja darzenia szkodowego – klauzula czasowa „claims made”

 • Wady i zalety systemu claims made
 • Podanie okoliczności istotnych dla oceny ryzyka – zakres informacji i osoby zobowiązane do ich podania
 • Wydłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej
 • Problematyka niezgodnego z prawem wykorzystania stosunku umowy ubezpieczenia D&O
 • Koluzja

6. Dodatkowe elementy ochrony ubezpieczeniowej

 • Ubezpieczenie ochrony prawnej.
 • Koszty wizerunkowe.
 • Optymalizacja zakresu ochrony
 • Sumy gwarancyjne
 • Udziały własne

7. Analiza przypadków

 • Przykłady roszczeń z polskiego rynku
 • Opcje walutowe, a odpowiedzialność zarządzających

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY