Instrumenty finansowe oraz wybrane standardy narzędziowe w MSR/MSSF

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznego sposobu zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości oraz wskazanie podstawowych obszarów różnic między polskim prawem bilansowym oraz MSSF.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Szkolenie ma charakter warsztatowy, przy wykorzystaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na giełdzie. W trakcie jego trwania uczestnicy rozwiązują wiele przykładów praktycznych przez co nabywają umiejętności praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.

Adresaci szkolenia:
Szkolenia kierowane jest do pracowników działów finansowo-księgowych: dyrektorów finansowych, kontrolerów finansowych, głównych księgowych oraz księgowych, a także analityków finansowych, doradców inwestycyjnych i analityków kredytowych.

Zapraszamy osoby, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu MSSF jak i tych, którzy takiej wiedzy nie posiadają. Szczególnie zapraszamy pracowników firm, które są notowane lub rozpatrują wejście na giełdę lub też są oddziałami lub współpracują z firmami międzynarodowymi stosującymi MSSF.

Program szkolenia

1. MSSF 13 – Wartość godziwa, zakres, podstawowe pojęcia, koszty transakcyjne, sposób wykorzystania a wartość godziwa, techniki wyceny, 3 poziomowa hierarchia ustalania, ujawnienia – przykłady

2. MSR 32 i 39 – Instrumenty finansowe – klasyfikacja i wycena, w tym: kluczowe definicje, klasyfikacja rodzajowa (bazowe - kapitałowe i dłużne, pochodne, złożone), klasyfikacja wg celów nabycia, metody wyceny zamortyzowany koszt z wykorzystaniem ESP, wycena wg wartości godziwej, początkowe ujęcie i klasyfikacja na dzień początkowego ujęcia, ujęcie na dzień bilansowy, charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie, transakcje przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, utrata wartości aktywów finansowych, rachunkowość zabezpieczeń (przepływów pieniężnych i wartości godziwej - cel, zastosowanie, wymogi, prezentacja) – przykłady

3. MSSF 7 – Instrumenty finansowe – ujawniania, w tym: usuwanie z ksiąg, rodzaje ryzyk i zarzadzanie nimi, ujawnienia, przykłady

4. Charakterystyka MSSF 9 – w zakresie klasyfikacji i wyceny, usuwania z ksiąg, rachunkowości zabezpieczeń oraz odpisów z tytułu utraty wartości

5. MSR 21 – Skutki zmian kursów wymiany walut w tym: waluta funkcjonalna a waluta prezentacyjna, przeliczenie kwot w walucie transakcyjnej na walutę funkcjonalną, przeliczenie sprawozdania na walutę funkcjonalną, przykłady

6. MSR 23 – Koszty finansowania zewnętrznego w tym: finansowanie zewnętrzne a finansowanie wewnętrzne, aktywa dostosowywane, zasady kapitalizacji kosztów finansowania zewnętrznego – przykłady

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY