Finanse dla menedżerów i niefinansistów

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie.

Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu oraz innych.

Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Rachunkowości i analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników   finansowych
 • Zarządzania finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym
 • Zarządzania płynnością finansową
 • Nowoczesnych technik i metod finansowania rozwoju firmy

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie
 • Budżetowania kapitałów
 • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny finansów
 • wzrost kompetencji w zakresie finansów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również pozyskiwania kapitałów poza firmą

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami inwestowania, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Korzyści dla firmy

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • pozyskania środków na realizację rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • racjonalnego wykorzystania kapitału
 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • zwiększenia wartości firmy
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Metodyka szkolenia

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study – analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo-praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Podstawy decyzyjne w przedsiębiorstwie

 • Cele przedsiębiorstwa, a cele zarządzania finansami
 • Zarządzanie finansowe – znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem
 • Wartość pieniądza jako funkcja czasu
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

2. Rachunkowość finansowa w firmie

 • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
  • Bilans
  • Rachunek wyników
  • Przepływy finansowe
 • Analiza wskaźników finansowych
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

3. Zarządzanie finansami na rynku pieniężnym i kapitałowym

 • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
 • Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
 • Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

DZIEŃ II

1. Budżetowanie przedsięwzięć inwestycyjnych

 • Analiza progu rentowności i wrażliwości projektów rozwojowych
 • Wartość zaktualizowana netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Opcje realne w przedsięwzięciach inwestycyjnych
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

2. Zarządzanie płynnością finansową (kapitałem obrotowym)

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie gotówką
 • Zarządzanie zobowiązaniami
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

3. Nowoczesne formy i metody finansowania inwestycji

 • Kredyt, a leasing
 • Fundusze różnego typu
 • Fundusze venture capital
 • Przykłady i warsztaty praktyczne

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY