Faktury VAT w praktyce

O szkoleniu

Szkolenie „Faktury VAT” jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT. Szkolenie stanowi ciekawy przykład połączenia zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie.

Praktyczne przykłady (min. w zakresie terminów wystawiania faktur, przeliczania na złotówki, itp.) przydają szkoleniu formę warsztatową. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z fakturowaniem krajowym oraz międzynarodowym.

Program szkolenia

I. Podatnicy zobligowani do wystawiania faktur VAT

 1. Podatnicy podatku VAT czynni
 2. Podatnicy zwolnieni od podatku a obowiązek fakturowania
 3. Fakturowanie przez podmioty zagraniczne
 4. Faktury wystawiane przez nabywcę – odwrócony system fakturowania (selfbillingowanie)
 5. Sporadyczne wykonywanie czynności a obowiązek wystawienia faktur VAT

II. Faktura VAT i jej elementy

 1. Dane niezbędne na każdej fakturze
 2. Dodatkowe elementy faktury (obowiązkowe i dobrowolne)
 3. Sposób wykazywania kwot podatku VAT na fakturze
 4. Faktury dokumentujące zakup paliw silniokowych – praktyczne aspekty i kontrowersje

III. Faktury wystawiane w przypadku sprzedaży zwolnionej

 1. Podmioty zwolnione od podatku a wykonywanie czynności zwolnionych
 2. Obowiązki dokumentacyjne w razie wykonywania czynności zwolnionych
 3. Numer klasyfikacji czy podstawa prawna?

IV. Faktury wystawiane przez małych podatników oraz odliczanie podatku przez kontrahentów małych podatników

 1. Mały podatnik rozliczający się metodą kasową oraz mały podatnik rozliczający się kwartalnie
 2. Elementy faktury wystawianej przez małego podatnika
 3. Wpływ momentu powstania obowiązku podatkowego na termin i sposób wystawienia faktury
 4. Odliczanie podatku naliczonego z faktur otrzymanych od małych podatników

V. Faktury wystawiane w specjalnych systemach rozliczania podatku

 1. System VAT- marża – sprzedaż towarów używanych
 2. System VAT- marża i usługi turystyczne
 3. Faktury VAT-marża i sposób ich wystawiania
 4. Dokumentacja i ewidencje w systemie opodatkowania marżą

VI. Faktury w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

 1. Obowiązek podatkowy w WDT a faktury VAT
 2. Elementy niezbędne faktury dokumentującej wewnątrzwspólnotową dostawę towarów
 3. Poprawność wystawienia faktury a prawo do stawki 0%
 4. Pozostała dokumentacja w ramach czynności WDT
 5. Praktyczne problemy rozliczania wewnątrzwspólotowych dostaw towarów
 6. Faktury w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu
 7. Korekty faktur w ramach WDT
 8. Kursy walut w przypadku faktur WDT

VII. Faktury zagraniczne oraz faktury VAT-netto

 1. Czynności wykonywane poza terytorium kraju i ich opodatkowanie
 2. Faktury dla kontrahentów zagranicznych – niezbędne elementy
 3. Miejsce świadczenia i miejsce dostawy a faktura VAT
 4. Faktura VAT w aspekcie podmiotu zobligowanego do rozliczenia podatku
 5. Faktury VAT bez podatku wystawiane na rzecz polskich odbiorców (paliwo, myjnia, złom, itp.)

VIII. Dokumenty wewnętrzne

 1. Czynności podlegające dokumentowaniu w sposób wewnętrzny
 2. Sposób wystawiania dokumentów wewnętrznych oraz ich korekty
 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – praktyczne problemy w stosowaniu
 4. Korekty w ramach WNT – sposób rozliczania
 5. Import usług i miejsce świadczenia a fakturowanie
 6. Wzajemna zależność między fakturami unijnymi a dokumentami wewnętrznymi
 7. Korekty faktur unijnych i korekty dokumentów wewnętrznych
 8. Przeliczanie na złotówki faktur zagranicznych
 9. Częste korekty deklaracji – konieczność czy zbędna biurokracja?
 10. Data faktury a moment powstania obowiązku podatkowego – który kurs stosować
 11. Kursy walut w podatku VAT a kursy w podatku dochodowym

IX. Faktury zaliczkowe

 1. Obowiązek podatkowy w sytuacji otrzymania zaliczki
 2. Data otrzymania zaliczki a data wystawienia faktury zaliczkowej
 3. Rozliczenie sprzedaży – faktura korygująca czy faktura końcowa?
 4. Prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zaliczkowych
 5. Faktury zaliczkowe w razie braku zaliczki
 6. Szczególny sposób rozliczania zaliczek w transakcjach wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT, zaliczki w imporcie usług)

X. Faktury i noty korygujące

 1. Podstawy wystawienia faktur korygujących (rabaty, upusty, itp.)
 2. Pomyłka jako podstawa wystawienia faktury korygującej
 3. Termin wystawienia faktury korygującej
 4. Ujęcie faktury korygującej w księgach i rejestrach VAT u sprzedawcy i nabywcy
 5. Korekta a anulowanie
 6. Korygowanie sprzedaży zarejestrowanej przez kasę fiskalną
 7. Różnica między fakturą a notą korygującą

XI. Faktury elektroniczne

 1. Przechowywanie, przesyłanie i archiwizacja e-faktur
 2. Znaczenie akceptacji nabywcy
 3. Integralność i autentyczność jako warunki wystawienia e-faktury

XII. Nieprawidłowości w zakresie faktur VAT

 1. Obowiązek zapłaty podatku z tzw. „pustych faktur”
 2. Faktury niedające prawa do odliczenia podatku naliczonego
 3. Sankcje karne skarbowe za nierzetelne wystawianie faktur lub ich brak
 4. Zaniżenie i zawyżenie zobowiązania podatkowego w związku z nieprawidłowościami w zakresie faktur VAT

XI. Faktury wystawiane na rzecz specyficznych grup odbiorców. Faktury wystawiane na rzecz rolników ryczałtowych

 1. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
 2. Faktury a paragony – wzajemne relacje między fakturami i kasami fiskalnymi
 3. Faktury wystawiane specyficznym odbiorcom
 4. Faktury VAT-RR i procedura rozliczenia z rolnikiem ryczałtowym

XII. Terminy wystawiania faktur VAT

 1. Terminy ogólne
 2. Specyficzne terminy wystawiania faktur dla niektórych podatników.
 3. Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego

XIII. Refakturowanie

 1. Podstawy prawne refakturowania w przepisach polskich i unijnych
 2. Problemy ze stosowaniem właściwej stawki przy refakturach
 3. Problemy z podstawą opodatkowania (netto-brutto)

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY