Faktury VAT w praktyce

O szkoleniu

„Faktury VAT” to szkolenie jest przeznaczone zarówno dla osób, które zajmują się technicznymi aspektami fakturowania, jak również dla osób zajmujących się w służbach finansowo księgowych kwestiami związanymi z fakturami VAT. Szkolenie stanowi ciekawy przykład połączenia zagadnień technicznych z zagadnieniami podatkowymi, które mają wpływ na prawidłowe fakturowanie.

Praktyczne przykłady (min. w zakresie terminów wystawiania faktur, przeliczania na złotówki, itp.) przydają szkoleniu formę warsztatową. Na szkoleniu zostaną omówione wszystkie najważniejsze zagadnienia związane z fakturowaniem krajowym oraz międzynarodowym.

Program szkolenia

1. Rodzaje dokumentów

 • faktury
 • paragony fiskalne
 • dokumenty zrównane z fakturami VAT
 • status faktury pro forma

2. Zasady wystawiania faktur VAT w kontekście momentu powstania obowiązku podatkowego w obrocie krajowym

 • obowiązkowe elementy faktury
 • termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego względem poszczególnych rodzajów czynności (m.in. dostawa towarów, najem, dzierżawa, usługi budowlane, WDT, eksport itd.)
 • przedpłaty w obrocie krajowym i międzynarodowym (obowiązek podatkowy; faktury zaliczkowe)
 • błędy dotyczące fakturowania i ich skutki

3. Elementy podlegające uwzględnieniu w podstawie opodatkowania a ich ujmowanie w treści faktury

 • kwota należna jako podstawa opodatkowania
 • elementy podlegające uwzględnieniu w podstawie opodatkowania (koszty transportu, ubezpieczenie, opakowanie itd.)
 • prezentacja elementów podlegających uwzględnieniu w podstawie opodatkowania w treści wystawianej faktury

4. Zasady rozliczania i dokumentowania transakcji międzynarodowych

 • WDT (w tym stosowania 0% stawki VAT)
 • WNT
 • Eksport towarów (w tym stosowanie 0% stawki podatku VAT)
 • Import towarów
 • „eksport” usług
 • „import” usług

5. Faktury korygujące

 • zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących
 • termin wystawienia faktur korygujących
 • wymóg posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
 • rozliczenie faktury korygującej bez posiadania potwierdzenia jej odbioru
 • rozliczanie faktur korygujących „in minus” po stronie sprzedawcy/nabywcy
 • rozliczanie faktur korygujących „ in plus” po stronie sprzedawcy/nabywcy
 • faktury korygujące „zbiorcze”

6. Dokumenty wewnętrzne w kontekście WNT, importu usług, mechanizmu „odwrotnego obciążenia”

7. Faktury „elektroniczne”

 • warunki których spełnienie jest konieczne dla wystawiania i przesłania faktury w formie elektronicznej
 • integralność treści faktury „elektronicznej”
 • autentyczność faktury „elektronicznej”
 • praktyczne problemy dot. faktur „elektronicznych”
 • archiwizowanie faktur w formie elektronicznej

8. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących

9. Zasady wystawiania duplikatów faktur

10. Odsprzedaż (refakturowanie) usług

 • warunki konieczne dla zaistnienia możliwości odsprzedaży usług
 • „refaktura” a nota obciążeniowa
 • moment powstania obowiązku podatkowego dla odsprzedawanej usługi
 • termin wystawienia tzw. „refaktury”

11. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT

 • „pusta faktura” a obowiązek zapłaty podatku VAT (art. 108 ustawy o VAT)
 • anulowanie faktury
 • „wyzerowanie” faktury

12. Pozostałe dokumenty związane z transakcjami dokonywanymi przez podatników

 • ciężar dowodowy w zakresie wykazaniu faktu dokonania transakcji
 • umowa, faktura dowód zapłaty a kwestia udowodnienia realizacji transakcji
 • poszczególne rodzaje dokumentów potwierdzające dokonanie transakcji (dokumenty magazynowe, raporty, notatki, korespondencja handlowa itp.)
 • „należyta staranność” w podatku VAT w kontekście kontroli organów administracji podatkowej

Cena szkolenia: 490 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Zielona Góra

Faktury VAT w praktyce 2019-05-24

Gorzów

Faktury VAT w praktyce 2019-05-23

Olsztyn

Faktury VAT w praktyce 2019-04-26

Katowice

Faktury VAT w praktyce 2019-05-30
Faktury VAT w praktyce 2019-04-25

Warszawa

Faktury VAT w praktyce 2019-05-23
Faktury VAT w praktyce 2019-04-25

Trójmiasto

Faktury VAT w praktyce 2019-04-05

Bydgoszcz

Faktury VAT w praktyce 2019-05-16
Faktury VAT w praktyce 2019-04-26

Poznań

Faktury VAT w praktyce 2019-05-09
Faktury VAT w praktyce 2019-04-10

Wrocław

Faktury VAT w praktyce 2019-05-23

Kraków

Faktury VAT w praktyce 2019-05-17
Faktury VAT w praktyce 2019-04-11

Szczecin

Faktury VAT w praktyce 2019-04-25

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY