Działalność transportowa – aspekty prawne i podatkowe

O szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych w firmach transportowych, zajmujących się obsługą transportu oraz rozliczeniami działalności transportowej, w tym finansowymi.

Szkolenie przeznaczone jest również do osób zarządzających firmami transportowymi, do właścicieli firm transportowych, jak również do służb księgowych w tych przedsiębiorstwach.

Ze względu na mieszaną specyfikę prawno-podatkową, szkolenie pozwala uzupełnić wiedzę w obszarach przypisanych dotychczas innym działom przedsiębiorstwa, co ma na celu usprawnienie współpracy między tymi działami. 

Mając na uwadze tematykę szkolenia, szczególnie polecamy szkolenie w formule szkolenia zamkniętego; istnieje wówczas możliwość modyfikacji programu szkolenia pod kątem indywidualnych potrzeb firmy.

Program szkolenia

1. Umowa przewozu rzeczy – uregulowania kodeksowe

 • regulacje prawne odnoszące się do przewozu rzeczy
 • list przewozowy oraz pozostała dokumentacja związana z przewozem
 • prawa i obowiązki przewoźnika
 • sposób postępowania w sytuacji odmowy przyjęcia rzeczy
 • regulacje w zakresie dalszego powierzenia przesyłki innemu przewoźnikowi
 • odszkodowanie za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki
 • ustawowe prawo zastawu na przesyłce oraz sposób jego realizacji
 • terminy przedawnienia roszczeń wynikających z umowy przewozu
 • zgłaszanie roszczeń przez przewoźnika
 • umowa spedycji – wybrane zagadnienia

2. Ustawa Prawo przewozowe – wybrane zagadnienia

 • obowiązki przewoźnika w zakresie informacji podawanej do publicznej wiadomości
 • definicja przesyłek towarowych
 • przedmiotowe wyłączenia z przewozu
 • sposób postępowania związany z przyjmowaniem i doręczaniem przesyłek
 • zabezpieczenie roszczeń i likwidacja przesyłek
 • odpowiedzialność przewoźnika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu przesyłek
 • dochodzenie roszczeń

3. Opodatkowanie transportu – podatek dochodowy

 • moment opodatkowania usługi transportowej
 • usługa transportowa o charakterze ciągłym
 • wybrane aspekty przychodowe i kosztowe związane z działalnością transportową
 • orzecznictwo podatkowe w zakresie działalności transportowej
 • interpretacje podatkowe w zakresie działalności transportowej

4. VAT w transporcie

 • znaczenie momentu wykonania usługi dla celów opodatkowania podatkiem VAT
 • znaczenie zapłaty dla celów opodatkowania podatkiem VAT
 • usługi ciągłe a moment ich wykonania
 • specyficzny sposób fakturowania w transporcie
 • transport międzynarodowy oraz wewnątrzwspólnotowy
 • miejsce świadczenia usług transportowych
 • faktury transportowe w walutach obcych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY