Controlling finansowy w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Roli controllingu finansowego w firmie
 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników   finansowych
 • Zarządzania płynnością finansową

       
2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych   decyzyjnie
 • Budżetowania kapitałów
 • Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów

Korzyści dla firmy

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • racjonalnego zarządzania środkami finansowymi i wykorzystania kapitału
 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • zwiększenia wartości firmy i satysfakcji właścicieli
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka. 

Metody szkoleniowe

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach

Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Controlling finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Cele operacyjne i strategiczne w firmie
 • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą
  • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • Maksymalizacja bogactwa właścicieli
 • Podstawy controllingu finansowego
 • Warsztaty praktyczne

2. Analiza finansowa i ocena działalności finansowej w firmie

 • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
 • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
  • Analiza bilansu
  • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza wskaźników finansowych
 • Warsztaty praktyczne

DZIEŃ II

3. Budżetowanie kapitałowe

 • Analiza statyczna rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • Szacowanie strumieni pieniężnych
 • Koszt i struktura kapitału
 • Analiza dynamiczna strategicznych przedsięwzięć
 • Opcje realne w projektach inwestycyjnych
 • Warsztaty praktyczne

4. Zarządzanie płynnością finansową - budżetowanie kapitału obrotowego

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie należnościami
 • Zarządzanie gotówką
 • Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
 • Cykl konwersji przepływu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie – budżet gotówki
 • Warsztaty praktyczne

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY