Coachingowe zarządzanie zespołem

O szkoleniu

Celem szkolenia jest poprawa jakości zarządzania zespołami pracowniczymi, lepsze i szybsze motywowanie pracowników do realizacji celów operacyjnych, poprawa jakości komunikacji w zespołach, co z pewnością przekłada się na mniejsza ilość konfliktów w grupie. Kolejnym celem niniejszego szkolenia jest przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez pomoc w wyszukaniu i wyznaczaniu nowych celów zawodowych, życiowych zwiększających w znacznym stopniu satysfakcję z wykonywanej pracy. Po szkoleniu kreatywność w rozwiązywaniu problemów zarówno zawodowych, jak i życiowych. Szkolenie służy rozwojowi zawodowemu jaki osobistemu pracowników.

Po szkoleniu uczestnicy będą umieli w prawidłowy sposób posługiwać się komunikatem JA, ominąć reaktancję rozmówcy, klienta. Odpowiednio do sytuacji zastosować metody wywierania wpływu. Będą mieli szansę podnieść swoją samoświadomość managerską- dopasować style zarządzania zespołem aby odpowiednio motywować pracowników do realizacji postawionych przed nimi zadań operacyjnych. Nauczą się również kontrolować rozmowę poprzez zadawanie pytań.

Zdobyta wiedza pozwoli uczestnikom:

 • określić stosowane przez siebie style przywódcze
 • dostosować sposoby motywowania do typów osobowości pracowników
 • motywować poprzez udzielenie informacji zwrotnej pracownikowi
 • dodatkowo uczestnicy zdobędą umiejętność zdiagnozowania etapu rozwoju kluczowych kompetencji u swoich pracowników
 • skuteczniej delegować zadania, przeprowadzać rozmowy w stylu coachingowym oraz przygotować się na trudne sytuacje w rozmowach z pracownikami

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Rozwój zdolności kierowniczych
 • Poznanie wad oraz zalet stosowania poszczególnych stylów kierowania
 • Poznanie swojego indywidualnego stylu kierowania i zrozumienie jego konsekwencji
 • Zdolność do dopasowania stylu kierowania do etapu rozwoju zespołu oraz etapu rozwoju zawodowego pracowników
 • Nabycie wiedzy pomocnej do rozwiązywania codziennych trudności kierowniczych, w kontaktach z Klientami, życiowych

Program szkolenia

1. Istota coachingu

2. Komunikat JA

3. Aktywne słuchanie- bariery komunikacyjne

4. Proces grupowy- wpływ na zachowanie członków zespołu

5. Style komunikacji, uczenia się

6. Metody wywierania wpływu:

 • Pusch
 • Pull

7. Motywacja

8. Style motywowania

9. Style zarządzania

10. Siła pytań w rozmowie

11. Motywacja błyskawiczna- metoda 6 kroków

12. Metody ustalania celów biznesowych, życiowych

 • GROW
 • SMART

13. Informacja zwrotna - SPINKA

14. Informacja zwrotna- coachingowa

15. Schemat sesji coachingowych

 • Ustalenie wspólnie ze sponsorem celu coachingu
 • Ustalenie miar sukcesu
 • Spotkania indywidualne
  • Określenie motywatorów
  • Ustalenie bodźców hamujących
  • Określenie przez beneficjenta indywidualnych miar sukcesu
  • Indywidualny, rozwojowy plan pracy
  • Zadania na okres miedzy sesjami i ich rozliczanie
  • Podsumowanie sesji coachingowych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY