Ceny transferowe w teorii i praktyce

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do kluczowych regulacji dotyczących cen transferowych

 • geneza regulacji dotyczących cen transferowych
 • międzynarodowy charakter problematyki cen transferowych
 • implementacja wytycznych do polskiego systemu prawnego
 • aktualne regulacje krajowe – ustawy o podatkach dochodowych i rozporządzenie z września 2017
 • aktualne regulacje krajowe – terminy wejścia w życie poszczególnych wymogów
 • stosowanie właściwych regulacji do odpowiednich okresów realizacji transakcji

2. Identyfikacja obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017

 • zasady obowiązujące przed 1 stycznia 2017, wskazanie różnic
 • badanie wielkości podmiotu, skali działalności – nowe kryterium przychodowo-kosztowe
 • ustalenie indywidualnego progu dokumentacyjnego
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku podmiotów powiązanych
 • obowiązek dokumentacyjny - transakcje z podmiotami z rajów podatkowych
 • obowiązek dokumentacyjny w przypadku umów spółek nieposiadających osobowości prawnej
 • obowiązek dokumentacyjny związany z umowami wspólnego przedsięwzięcia lub z innymi umowami o podobnym charakterze
 • obowiązek dokumentacyjny związany ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi

3. Identyfikacja transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

 • pojęcie transakcji w przepisach aktualnie obowiązujących
 • zasady stosowania indywidualnego progu dokumentacyjnego (transakcje specyficzne, np. pożyczki)
 • zasady grupowania transakcji dla potrzeb ustalenia obowiązku dokumentacyjnego i sporządzania dokumentacji podatkowych – wątpliwości, aktualne rozstrzygnięcia organów podatkowych
 • możliwość sporządzenia jednej dokumentacji dla wielu transakcji
 • kategoria innego zdarzenia mającego wpływ na wysokość dochodu/straty
 • transakcje będące przedmiotem „refakturowania” a obowiązek dokumentacyjny
 • wprowadzenie wymogu okresowego przeglądu dokumentacji
 • sporządzanie dokumentacji na żądanie organu podatkowego
 • szczególne przypadki braku obowiązku dokumentacyjnego

4. Identyfikacja podmiotów powiązanych i rodzajów powiązań

 • rodzaje powiązań determinujących obowiązek dokumentacyjny
 • powiązania kapitałowe bezpośrednie i pośrednie
 • zakres powiązań kapitałowych
 • powiązania zarządczo-kontrolne
 • powiązania majątkowe
 • powiązania związane ze stosunkiem pracy
 • powiązania osobowe - rodzinne

5. Obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi

 • oświadczenie o spełnieniu obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej - jednostki i osoby odpowiedzialne za złożenie oświadczenia, zakres oświadczenia
 • CIT-TP sprawozdanie uproszczone dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi – omówienie formularza
 • raportowanie według krajów (country – by country)
  • jednostki obowiązane w grupie do raportowania
  • obowiązek złożenia powiadomienia CBC-P
  • sporządzanie raportu CBC-R
  • sposób wykorzystania informacji o grupach przez organy podatkowe

6. Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie cen transferowych

 • stosowanie stawki sankcyjnej 50%
 • możliwość stosowania sankcji innych niż podatkowe (karne, karno-skarbowe)
 • podmioty i osoby ponoszące potencjalne ryzyka związane z cenami transferowymi
 • zakres odpowiedzialności w przypadku braku dokumentacji lub błędów w dokumentacji, rodzaje uchybień

7. Działania kontrolne administracji publicznej w zakresie cen transferowych

 • skuteczność dotychczasowych kontroli podatkowych w zakresie cen transferowych
 • dotychczasowe działania Ministra Finansów i podległych organów
 • nowa organizacja struktur – nowe jednostki wyspecjalizowane w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi
 • nowe narzędzia w rękach organów podatkowych – szkolenia wewnętrzne, bazy danych wykorzystywane w procesie weryfikacji cen transakcyjnych
 • planowane, zapowiadane i realizowane kierunki kontroli
 • przebieg kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych

8. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej lokalnej

 • porównanie elementów dokumentacji sporządzanej na zasadach sprzed 1 stycznia 2017 z aktualnymi wymogami
 • zawartość poszczególnych elementów dokumentacji
  • opis transakcji - rodzaj, przedmiot transakcji
  • dane finansowe, określenie wartości transakcji dla potrzeb dokumentacji
  • opis przebiegu transakcji a analiza funkcjonalna i profil funkcjonalny podatnika
  • analiza danych porównawczych
  • opis podatnika, przedstawienie stron transakcji w dokumentacji
  • przedstawienie otoczenia konkurencyjnego podatnika
  • rola strategii gospodarczej w dokumentacji podatkowej
 • wymagane dokumenty i załączniki
 • wykorzystanie wzorów dokumentacji sprzed 1 stycznia 2017
 • dokumentacje lokalne dla wielu stron transakcji

9. Zasady konstruowania dokumentacji podatkowej grupowej – tzw. „master file”

 • jednostki w grupie zobowiązane do sporządzenia/posiadania dokumentacji grupowej
 • dokumentacje grupowe w spółkach osobowych
 • wskazanie podmiotu, który sporządził dokumentację grupową
 • elementy dokumentacji grupowej
  • informacje o grupie podmiotów powiązanych, w skład której wchodzi podatnik
  • struktura organizacyjna grupy podmiotów powiązanych – zakres i sposób prezentacji
  • polityka cen transakcyjnych w dokumentacji grupowej i jako narzędzie zarządzania cenami wewnątrz grupy kapitałowej
  • opis działalności prowadzonej przez grupę - sposób przedstawienie podmiotu i zakres działalności całej grupy i zmian funkcjonalnych
  • istotne wartości niematerialne – identyfikacja i sposób prezentacji, strategia zarządzania wartościami niematerialnymi w grupie
  • opis sytuacji finansowej pomiędzy podmiotami tworzącymi grupę
 • wykorzystanie dokumentacji master file otrzymanej od zagranicznej jednostki powiązanej
 • tworzenie jednolitej dokumentacji grupowej dla całej grupy podmiotów powiązanych – praktyczne problemy

10. Analiza porównawcza jako element dokumentacji podatkowej po 1 stycznia 2017

 • podmioty obowiązane do przeprowadzenia analiz porównawczych
 • przedmiotowy zakres danych wykorzystywanych w analizach
 • dostępność danych niezbędnych do sporządzenia analizy porównawczej – stwierdzenie braku dostępności danych i konsekwencje
 • moment na który sporządzana jest analiza porównawcza
 • możliwość wykorzystania danych dostępnych wewnętrznie
 • możliwość wykorzystania danych wieloletnich
 • aktualizacja analizy danych porównawczych
 • przypadki braku obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych
 • opis zgodności warunków transakcji jako alternatywa dla analizy porównawczej

11. Analiza porównywalności – kryteria porównywalności

 • wymóg porównywalności transakcyjnej i podmiotowej – charakterystyka
 • analiza warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi
 • badanie zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty
 • zasady stosowania kryteriów porównywalności w odniesieniu do poszczególnych metod
 • omówienie kryteriów porównywalności
  • cechy charakterystyczne dóbr, usług lub innych świadczeń
  • przebieg transakcji, w tym funkcje, jakie wykonują podmioty w porównywanych transakcjach, biorąc pod uwagę angażowane przez nie aktywa, kapitał ludzki oraz ponoszone ryzyka
  • warunki transakcji określone w umowie lub porozumieniu, lub innym dowodzie dokumentującym te warunki
  • warunki ekonomiczne występujące w czasie i miejscu, w których dokonano transakcji
  • strategia gospodarcza
 • wskazówki dotyczące porównywalności wg. Wytycznych OECD

12. Preferowane metody szacowania cen – wykorzystanie w analizach sporządzanych przez podatnika

 • podatkowe i nie-podatkowe metody szacowania stosowane w analizach porównawczych
 • decyzja podatnika co do zastosowania metody – konsekwencje
 • omówienie podatkowych metod szacowania cen
  • metody tradycyjne szacowania cen
  • metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej (w wariancie wewnętrznego porównania cen oraz zewnętrznego porównania cen)
  • metoda ceny odprzedaży (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metoda rozsądnej marży „koszt plus” (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski brutto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski brutto)
  • metody zysku transakcyjnego
  • metoda podziału zysków (w wariancie analizy rezydualnej oraz w wariancie analizy udziału)
  • metoda marży transakcyjnej netto (w wariancie wewnętrznego porównania marży zyski netto, oraz zewnętrznego porównania marży zyski netto)
 • inne metody – zakres zastosowania

13. Procedura sporządzania analizy porównawczej

 • obligatoryjne elementy opisu analizy danych porównawczych wg. rozporządzenia z września 2017
 • Etapy sporządzania analizy porównawczej określone w Wytycznych OECD
 • sposoby pozyskiwania danych do przeprowadzenia analizy porównawczej
 • zasady wykorzystania baz danych w analizach porównawczych
 • bazy danych a charakter transakcji (transakcje materialne, usługowe, finansowe, dotyczące wartości niematerialnych)
 • charakterystyka, możliwości i ograniczenia baz danych
 • analizy porównawcze i bazy danych wykorzystywane w praktyce organów podatkowych

14. Szczególne zasady sporządzania dokumentacji dotyczące wybranych rodzajów transakcji

 • transakcje finansowe – pożyczki/gwarancje/poręczenia
 • wartości niematerialne i prawne
 • opłaty licencyjne
 • usługi wewnątrzgrupowe CUW
 • transakcje wspólnych przedsięwzięć
 • restrukturyzacja działalności

15. Usługi o niskiej wartości dodanej

 • charakterystyka usług o niskiej wartości dodanej
 • katalog usług o niskiej wartości dodanej
 • niezbędne elementy opisu transakcji
 • zasadność stosowania tej uproszczonej formy dokumentacji podatkowej

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY