Zamknięcie roku 2017

Program szkolenia

Część bilansowa

1. Zmiany w regulacjach prawnych

 • zmiany ustawy dotyczące wyboru i współpracy z biegłym rewidentem – skutki zmian ustawy o rachunkowości w związku ze zmianą ustawy o biegłych rewidentach
 • sprawozdanie z działalności i jego rola – wykazywanie informacji niefinansowych, zwolnienia ze sporządzania sprawozdania, zawartość danych w informacjach niefinansowych – związane ze zmianą ustawy od 2017 roku
 • uproszczenia w sprawozdaniach finansowych
 • sprawozdanie jednostek pożytku publicznego – załącznik 6.
 • zagadnienia podmiotów powiązanych
 • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
 • podsumowanie zmian obowiązujących od 2017 roku

2. Dostosowanie polityki rachunkowości i ksiąg rachunkowych - co zrobić aby  uzyskać status zaufanego podatnika

 • przygotowanie ksiąg rachunkowych do bezpiecznej obsługi JPK
 • przegląd i aktualizacja polityki rachunkowości
 • czy księgi rachunkowe spełniają definicję ksiąg podatkowych
 • rola spójności danych w księgach rachunkowych

3. Zagadnienia szczegółowe

 • wycena bilansowa poszczególnych składników bilansu z uwzględnieniem metod fakultatywnych i ich wpływ na prezentację sytuacji finansowej podmiotu
 • wartości niematerialne i prawne – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego
 • KSR 11 – środki trwałe, środki trwałe w budowie- definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego
 • inwestycje długo i krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe – definicje, wycena, powiązania z pozostałymi częściami sprawozdania finansowego
 • współmierność przychodów i kosztów – charakterystyka rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów
 • kalkulacja kosztu wytworzenia, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego – podstawowe założenia projektu standardu
 • działalność rolna – podstawowe założenia projektu standardu
 • rodzaje zobowiązań i ich rola i wpływ na wyniki firmy
 • charakterystyka rezerw na zobowiązania- zasady tworzenia, ujawnianie, wycena
 • kapitał własny (struktura, zmiany wynikające z nowelizacji kodeksu spółek handlowych, ujęcie akcji /udziałów własnych)
 • podstawowe kategorii wynikowe
 • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne – definicja, charakterystyka
 • przychody i koszty finansowe – definicja, charakterystyka
 • powstawanie i rola wyników na poszczególnych poziomach rachunku zysków i strat

4. Procedura zamknięcia roku obrotowego – obowiązki kierownika jednostki

5. Nowe procedury badania sprawozdań finansowych przygotowanie jednostki do badania

Część podatkowa

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH

   1. Ogólne obowiązki związane z zamknięciem roku, sprawozdawczość podatkowa

 •  Podatnicy CIT obowiązani do złożenia rocznego rozliczenia podatku
 •  Podmioty zwolnione podmiotowo – zwolnienie a obowiązek złożenia zeznania
 •  Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy oraz umowy międzynarodowe
 •  Rok podatkowy i termin złożenia zeznania
 •  Przychody wyłączone z opodatkowania – niepodlegające ustawie
 •  Przychody nieuwzględniane w rozliczeniu rocznym ze względu na wyłączenie przedmiotowe
 •  Formularze zeznań rocznych i inne dokumentacje; ewidencje rachunkowe jako podstawa do sporządzenia zeznania
 •  Przekazanie sprawozdania finansowego, opinii i raportu podmiotu badającego oraz innych dokumentów
 •  Obowiązki płatników po zakończeniu roku podatkowego

2. Przychody, w tym przychody na przełomie lat podatkowych , przykłady rozliczania mediów, usług budowlanych, refaktur

 •  Moment powstania przychodów (przychody z działalności gospodarczej, wydanie rzeczy, wykonanie usługi, wystawienie faktury, zapłata) z uwzględnieniem zasad rozliczania korekt faktur sprzedaży
 •  Katalog przychodów i wyłączenia
 •  Przychody wyrażone w walucie obcej, kurs przeliczeniowy przy dostawie towarów, wykonaniu usługi, wystawieniu faktury
 •  Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne , kiedy wykazać przychód? Na przykładach świadczeń otrzymywanych od kontrahentów, wspólników
 •  Umorzone zobowiązania i przedawnione należności, kiedy wykazać koszt podatkowy a kiedy przychód podatkowy z uwzględnieniem dokonywanych odpisów aktualizujących

3. Koszty uzyskania przychodu

 •  Koszty uzyskania przychodu, w tym koszty na przełomie lat podatkowych
 •  Definicja kosztów uzyskania przychodu i zasady dokumentowania kosztów z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2017 roku
 •  Koszty bezpośrednie i pośrednie na przykładach
 •  Koszty wytworzenia – ujęcie podatkowe, kiedy zwiększamy wartość początkową środka trwałego w aspekcie dokonywanych odpisów amortyzacyjnych podatkowo
 •  Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
 •  Samochody w firmie – nieodpłatne korzystanie, użyczenie, kilometrówka, leasing
 •  Koszty uzyskania przychodów w orzecznictwie sądów oraz Interpretacjach podatkowych
 •  Amortyzacja podatkowa i rozliczanie dotacji, leasing operacyjny i finansowy jako koszt podatkowy
 •  Różnice kursowe
  • dodatnie i ujemne różnice kursowe w rozliczeniach podatkowych
 •     Odliczenia od dochodu i podatku – dywidendy od jednostek powiązanych, nowa ulga na innowacje od 2017 roku i inne
  • straty z lat ubiegłych, zasady rozliczania i przedawnienia
  • darowizny, jak dokumentować?
  • podatek zapłacony za granicą, przykłady rozliczenia z polskim organem podatkowym, obowiązki w zakresie rozliczenia zagranicznych spółek kontrolowanych

4. Zryczałtowany podatek dochodowy tzw. podatek u źródła, kiedy podatnik występuje w roli płatnika?

5. Dywidendy, licencje, odsetki itp. Istotne zmiany od 2017 roku w możliwości stosowania zwolnienia z poboru podatku

6. Obliczenie podatku- stawka podatku i odliczenia od dochodu

7. Obowiązki sprawozdawcze wynikające z Ordynacji Podatkowej

II. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

1. Powstanie obowiązku podatkowego w przypadku transakcji realizowanych na przełomie roku podatkowego

2. Prawidłowe dokumentowanie transakcji opodatkowanych podatkiem VAT

 • Faktura VAT
 • Faktura VAT korygująca
 • Nota korygująca
 • Kasa rejestrująca - paragony

3. Odliczanie podatku naliczonego

 • Zasady ogólne
 • Zasady szczególne
 • Kiedy nie możemy odliczyć podatku VAT
 • Odliczanie podatku VAT od samochodów

4. Roczna korekta podatku naliczonego

 • podmioty zobligowane do rozliczania VAT za pomocą proporcji
 • ustalenie proporcji, ustalenie prewspółczynnika
 • korekta majątku trwałego na przykładzie samochodu i budynku
 • skutki korekty rocznej dla podatku dochodowego

5. Zmiany w branży ubezpieczeniowej od 1 lipca 2017 roku w zakresie stawki VAT

6. Raportowanie wyciągów bankowych - omówienie planowanych zmian

7. Split payment od 1 kwietnia 2018 roku, zasady i stosowanie

8. Najnowsze orzecznictwo oraz wybrane interpretacje

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY