Audyt przed kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

O szkoleniu

Przychodzi inspektor pracy do firmy……..

Przestrzeganie przepisów z zakresu prawnej ochrony pracy pracowników jest jednym z podstawowych obowiązków stron stosunku pracy, czyli pracownika oraz pracodawcy.
Na szkoleniu zostaną zaprezentowane wszystkie aspekty prawa pracy a liczne przykłady, interpretacje, wzory postępowań pozwolą pracodawcom uniknąć pomyłek w przestrzeganiu obowiązujących przepisów.
W ramach szkolenia przewidujemy czas na indywidualne konsultacje z wykładowcą. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kontroli organów Państwowej Inspekcji Pracy.
Poznanie uregulowań prawnych i orzecznictwa sądowego oraz wyjaśnienie wątpliwości pojawiających się na tle rozwiązań normatywnych w nawiązaniu do kontroli PIP pozwoli uczestnikom szkolenia na swobodne poruszanie się wśród przepisów oraz wypracowanie prawidłowych relacji w zakresie ochrony praw pracowniczych.

Metody szkolenia

 • wykład poparty ćwiczeniami praktycznymi
 • prezentacja multimedialna
 • ćwiczenia – oceniamy dokumenty przedkładane do kontroli przez pracodawców
 • omawiamy popełniane wykroczenia stwierdzane podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy
 • omawiamy najczęstsze błędy w prowadzeniu dokumentacji pracowniczej
 • dyskusja grupy na omawiane tematy na tle doświadczeń praktyki zawodowej

Uczestnicy szkolenia otrzymają rozbudowane materiały szkoleniowe:

 • akty prawne
 • materiały autorskie z przykładami, interpretacjami i rozwiązanymi stanami faktycznymi

Program szkolenia

Podczas szkolenia omówione zostaną uprawnienia państwowego inspektora pracy oraz obowiązki osób kontrolowanych ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności wykroczeniowej i karnej osób kontrolowanych.

 1. Zadania Państwowej Inspekcji Pracy
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy nadzoru i kontroli PIP
 3. Środki prawne wydawane przez inspektora pracy
 4. Uprawnienia PIP
 5. Protokół z kontroli
 6. Samokontrola przed wizytą inspektora pracy
 7. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu prawnej ochrony pracy pracowników
 8. Omówienie podstawowych zagadnień z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy
 9. Samokontrola przed wizytą inspektora pracy
 10. Analiza, w tym m.in.
 • zbadanie czy wszystkie dokumenty, do których przygotowania pracodawca jest zobowiązany zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy
 • sprawdzenie zapisów wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy (regulaminów, zarządzeń, obwieszczeń) w zakresie ich zgodności z prawem a także w zakresie  prawidłowości zastosowanych w nich rozwiązań w odniesieniu do potrzeb i specyfiki konkretnego przedsiębiorcy
 • analiza poprawności stosowania systemów czasu pracy ich planowanie, ewidencjonowanie, rejestrowanie i rozliczanie pod kątem zgodności z prawem a także potrzebami konkretnego pracodawcy
 • sprawdzenie poprawności dokumentów związanych z zatrudnianiem pracownika
 • sprawdzenie akt osobowych pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY