Analiza opłacalności oraz ryzyka projektów inwestycyjnych

O szkoleniu

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów pracujących w działach: badania i rozwój, projektowych i innowacyjnych. Przeznaczone jest także dla osób zajmujących się finansami, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą przemysłu z jednostkami badawczo-rozwojowymi, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie projektowaniu i prognozowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Cele szkolenia

1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
 • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
 • Maksymalizacji wartości firmy i właścicieli przy akceptowalności ryzyka

2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • Kalkulacji finansowych
 • Oceny racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Analizy wykonalności projektów inwestycyjnych
 • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Korzyści dla uczestników

Udział w szkoleniu umożliwi pracownikowi:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny przedsięwzięć inwestycyjnych
 • wzrost kompetencji w zakresie projekcji i analizy projektów
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy

Korzyści dla firmy

Firma poprzez przeszkolenie pracownika zwiększy możliwość:

 • rozwoju i wzrostu swojej pozycji rynkowej poprzez efektywniejszą realizację rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
 • zwiększenia wartości firmy
 • elastycznego podejścia do stale zmieniających się warunków wewnętrznych w firmie oraz warunków rynkowych otoczenia zewnętrznego

METODA

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane  przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Program szkolenia zawiera tradycyjne (klasyczne) metody analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych. Przedstawione są w nim zarówno techniki tzw. statyczne, jak również dynamiczne uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie. Dodatkowym atutem jest zaprezentowanie wykorzystania opcji realnych w opłacalności innowacyjnych projektów inwestycyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych.

Opis metod szkoleniowych

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach

Program szkolenia

DZIEŃ I

1.  Inwestycje podmiotów gospodarczych

 • Podstawowe pojęcia
 • Inwestycje rzeczowe, finansowe i  inwestycje w czynnik ludzki
 • Cykl rozwojowy projektu (przedsięwzięcia) inwestycyjnego

2. Wartość pieniądza w czasie

 • Oprocentowanie proste i składane
 • Dyskontowanie proste i składane
 • Kapitalizacja odsetek
 • Nominalna i efektywna stopa procentowa
 • Strumienie gotówki

3. Finansowanie projektów inwestycyjnych

 • Kapitał własny, a kapitały obce
 • Leasing jako źródło finansowania inwestycji
 • Inne formy finansowania projektów inwestycyjnych

DZIEŃ II

4. Statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych

 • Okres zwrotu nakładów
 • Księgowa stopa zwrotu
 • Analiza progu rentowności
 • Analiza wrażliwości

5. Dynamiczne metody oceny przedsięwzięć rozwojowych

 • Wartość zaktualizowana netto
 • Wewnętrzna stopa zwrotu
 • Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
 • Wskaźnik rentowności
 • Opcje realne w innowacyjnych projektach inwestycyjnych

6. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka

 • Pojęcie i rodzaje ryzyka
 • Ryzyko, a opłacalność inwestycji
 • Klasyfikacja metod oceny ryzyka projektów inwestycyjnych

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY