Akta osobowe pracowników 2018 - 2019

O szkoleniu

Wykładowca prowadzi szkolenie "Akta osobowe pracowników 2018 - 2019" w sposób praktyczny, skupiając się na zmianach w prawie pracy i wynagrodzeniach oraz ich konsekwencjach w aspekcie prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Akcentuje nowości w sposobie wydawania świadectwa pracy i w samym wzorze dokumentu, które weszły w życie 1.01.2017 r. i 1.06.2017 r.

Kontrowersyjne zagadnienia ilustruje życiowymi przykładami, najciekawszymi wyrokami sądowymi i interpretacjami urzędów. Analizuje sposób sporządzania wielu dokumentów związanych z zatrudnieniem, zwracjąc uwagę na trudniejsze elementy. Uczestnicy zapoznają się również z planowanymi zmianami w zakresie akt osobowych pracowników, które mają wejść w 1.01.2019 r. Szkolenie ma formę warsztatów.

Szkolenie jest adresowane do właścicieli małych firm, innych pracodawców, a przede wszystkim do specjalisów kadrowo-płacowych. W wyniku wykładu mają oni nauczyć się prawidłowego prowadzenia teczek personalnych pracowników.

Program szkolenia

1. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji pracowniczej

 • akty prawne dotyczące akt osobowych i ich wzajemny stosunek
 • podział dokumentacji pracowniczej
 • definicja akt osobowych pracownika i innych elementów składowych dokumentacji pracowniczej
 • podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych
 • omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz zfśś obowiązujących od 1.01.2017 r.

2. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników

 • zasada prowadzenia w języku polskim
 • zasada podziału na trzy części: A, B i C
 • zasada chronologicznej numeracji
 • zasada spisu treści dla każdej części
 • zasada ochrony danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników
 • zasada gromadzenia kopii dokumentów

3. Część A akt osobowych - dokumenty związane z nawiązaniem stosunku pracy

 • dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy
 • kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie
 • CV, list motywacyjny, list intencyjny, referencje i zdjęcia – kiedy można ich żądać
 • przedwstępna umowa o pracę
 • skierowanie na wstępne badania lekarskie
 • orzeczenie lekarskie po badaniach wstępnych – kiedy honorujemy stare zaświadczenie (zmiany obowiązujące od 1.04.2015 r.)
 • świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy
 • świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje

4. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego stosunku pracy

 • umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie (m.in. obowiązujące od 1.09.2016 r. przepisy o potwierdzaniu niespisanej umowy o pracę przed dopuszczeniem do pracy, zasady reglamentacji zatrudnienia okresowego funkcjonujące od 22.02.2016 r.)
 • zakres obowiązków – szeroki czy wąski
 • pisemne potwierdzenie zapoznania się m.in. z regulaminem pracy, z informacją o warunkach zatrudnienia oraz z przepisami i zasadami BHP
 • oświadczenie pracownika o zamiarze lub jego braku skorzystania ze zwolnienia od pracy na dziecko
 • dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się
 • dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych
 • wypowiedzenie warunków umowy o pracę lub zmiana tych warunków w innym trybie (np. porozumienie zmieniające)
 • dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej
 • dokumenty związane z korzystaniem przez pracownika z urlopów: macierzyńskiego, na warunkach macierzyńskiego,rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego

5. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania zatrudnienia

 • oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub rozwiązaniu stosunku pracy w inny sposób (m.in. ustalanie okresów wypowiedzenia umów okresowych od 22.02.2016 r., obowiązek podawania lub jego brak przyczyny wypowiedzenia w umowach okresowych)
 • żądanie wydania świadectwa pracy oraz dokumenty związane z niewypłaceniem ekwiwalentu za urlop
 • kopia wydanego świadectwa pracy
 • umowa o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia
 • inne dokumenty

6. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia

 • sposób podawania elementów informacji (informacja opisowa i blankietowa)
 • podstawowa i rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
 • aktualizacja informacji
 • informacja o warunkach zatrudnienia w szczególnych sytuacjach (m.in. zmiana rodzaju umowy o pracę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zmiana stopnia niepełnosprawności; modyfikacja warunków zatrudnienia w ramach tej samej umowy o pracę)

7. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników

 • sposób formułowania wniosków (elementy obowiązkowe i fakultatywne, podstawa prawna), wnioski o przejęcie urlopu/zasiłku macierzyńskiego przez ojca dziecka
 • wniosek o pełny urlop rodzicielski (tzw. długi wniosek)
 • zwykły wniosek o urlop rodzicielski
 • wniosek o odroczony urlop rodzicielski
 • wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego lub jego części z pracą w obniżonym wymiarze
 • wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy przez okres, kiedy pracownik mógły korzystać z urlopu wychowawczego
 • wniosek o zamiarze/braku zamiaru skorzystania ze zwolnienie od pracy na dziecko
 • wniosek o zwolnienie od pracy na dziecko w formie godzinowej

8. Świadectwo pracy bez tajemnic – trudne przypadki

 • nowe reguły wydawania świadectwa pracy
 • analiza nowego, wiążącego od 1 stycznia i 1 czerwca 2017 r. wzoru świadectwa pracy (zmiany w wyglądzie dokumentu)
 • inne zmiany w rozporządzeniu o świadectwie pracy
 • szczególne przypadki wypełniania świadectwa pracy
 • podawanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego zwolnienia od pracy na dziecko w formie godzinowej (zmiany od 2.01.2016 r.)
 • określanie w świadectwie pracy wymiaru wykorzystanego urlopu ojcowskiego, rodzicielskiego i wychowawczego od 1.01.2017 r.
 • zmiany obowiązujące od 1.06.2017 r.

9. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych sytuacjach

 • potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia
 • akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części
 • ponowne zatrudnienie tej samej osoby
 • pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego pracodawcy

10. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem

 • dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz śiadczeń z tym związanych
 • dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności, rejestracja wyjść prywatnych, wnioski o indywidaulny rozkład, weekendowy rozkład czasu pracy itd.)
 • dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń)
 • dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy

11. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych osobowych

 • miejsce i warunki przechowywania
 • okresy przechowywania
 • upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe
 • ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych
 • techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych
 • obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentcji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego
 • upadłość lub likwidacja pracodawcy

12. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji pracowniczej

 • skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakyltatywnie (od 1.01.2019 r.)
 • możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej (od 1.01.2019 r.)
 • zasadą bezgotówkowy sposób wypłaty wynagrodzenia za pracę (od 1.01.2019 r.)
 • którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne (od 1.01.2019 r.)
 • ułatwiające pracownikom uzyskiwania świadectwa pracy i dochodzenie roszczeń z tego tytułu (planuje wejść w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia)
 • nowa ustawa o wliczaniu okresów prowadzenia działalności gospodarczej do pracowniczego stażu pracy…

Cena szkolenia: 440 PLN + 23% VAT

Terminy szkoleń

Ten temat realizujemy wyłącznie w postaci szkolenia wewnętrznego.

Szkolenie wewnętrzne

Powyższy temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:


NOWY